ANALYSIS OF THE STUDIES ON GREEN JOBS BY BIBLIOMETRIC ANALYSIS METHOD


Creative Commons License

Durmaz Ş., Çivilidağ A., Işık M.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.10, no.1, pp.688-713, 2023 (ESCI) identifier

Abstract

In this research, it is aimed to examine the bibliometric characteristics of studies related to green job published in the WoS database. In the WoS database, SSCI, A&HCI, BCI, BKCI-SSH, ESCI indexes were filtered and the codes "GREEN JOB" OR "GREEN WORK" OR "GREEN EMPLOYMENT" were searched. A data set was created with 85 studies within the scope of the subject by examining 99 studies. Within the scope of the research, the number of studies and citations on the concept of green jobs by years, the fields in which studies were conducted, the author with high relevance, the institutions of the co-authors who collaborated in the studies, the similarity network between the sources of the studies, the most commonly used keywords in the studies, and the co-citation status of two studies in the journals in which the studies were published were examined with the VOSwiever package program. As a result of the research, it has been seen that the keyword "green jobs" is used the most, and the studies have followed an increasing publication and citation trend over the years. The most studies are in the field of environmental studies. The author with the highest total link strength is Taedong Lee. Eastern Mediterranean University is the strongest institution in co-authorship within the context of institutions. In bibliography matching, Norton's study in 2014 is the strongest. The strongest journal in co-citation analysis is the Journal of Cleaner Production.

Bu çalışmada, WoS veri tabanında yayınlanan yeşil iş ile ilgili çalışmaların bibliyometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. WoS veri tabanında SSCI, A&HCI, BCI, BKCI-SSH, ESCI indeksleri filtrelenerek, "GREEN JOB" OR "GREEN WORK" OR "GREEN EMPLOYMENT" kodları taranmıştır. Ulaşılan 99 çalışma incelenerek konu kapsamına giren 85 çalışma ile veri seti oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında yıllar itibariyle yeşil iş kavramına yönelik yapılan çalışma ve atıf sayısı, hangi alanlarda çalışma yapıldığı, ilişki gücü yüksek yazar, çalışmalarda araştırma işbirliği yapan ortak yazarların kurumları, yapılan çalışmaların kaynakları arasındaki benzerlik ağı, çalışmalarda en çok kullanılan anahtar kelimeler ve çalışmaların yayınlandığı dergilerde iki çalışmanın birlikte alıntılanma durumları VOSwiever paket programı ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda “green jobs” anahtar kelimesinin en fazla kullanıldığı, yapılan çalışmaların yıllar itibariyle artan bir yayın ve atıf seyri izlediği görülmüştür. En fazla çalışma, çevre çalışmaları alanındadır. En fazla toplam bağlantı gücüne sahip yazar Taedong Lee dir. Eastern Mediterranean Üniversitesi kurumlar bağlamında ortak yazarlıkta en güçlü kurumdur. Kaynakça eşleşmesinde ise Norton’un 2014 yılında yapmış olduğu çalışma en güçlü çalışmadır. Ortak atıf analizinde en güçlü dergi Journal of Cleaner Production'dır.