İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın İş Stresi ve İş Doyumu İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma


Çivilidağ A.

Akademik Bakış, no.59, pp.355-373, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akademik Bakış
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.355-373
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to investigate cyberloafing, job stress and job satisfaction with some demographic values (gender, age, sector) on white collars in different service sectors (bank, automotive sales, tourism). The job satisfaction scale (JSC), job stress scale (JSS) and cyberloafing scale (CS) were answered by participants in Antalya city centre in Turkey. The research of participants who are 127 female 57% and 96 male 43%, all of them are 223 persons. To the volunteer participants were performed to application the scales with field survey method. Parametric statistical method was used to analyzed research data in this study. The data were used by SPSS 22.0 statistical package program. According to the results; The participants of whom reported 88.4% cyberloafing behaviors 0-3 hours during per day in their working hours at workplace. There were not found significantly relationship cyberloafing between, job stress and job satisfaction. Also job satisfaction, job stress, age and sector variables except for gender variable which were predicted jointly of them to major cyberloafing behaviors. The results obtained from this research were discussed in light of literature.

Keywords: Cyberloafing, Job Stress, Job Satisfaction, Industrial Psychology, The Different Business Lines.

Bu araştırmanın amacı, farklı hizmet iş kollarındaki (banka, otomotiv satış ve turizm) beyaz yakalı çalışanlarda sanal kaytarma, iş stresi ve iş doyumu düzeylerini bazı demografik değişkenlerle (cinsiyet, yaş, iş kolu) ilişkili olarak incelemektir. Katılımcılar, araştırmada kullanılan iş doyumu ölçeği (İDÖ), iş stresi ölçeği (İSÖ) ve sanal kaytarma ölçeklerine (SKÖ) yanıt vermişlerdir. Araştırmaya 127 kadın %57 ve 96 erkek %43oranında olmak üzere Antalya il merkezinden 223 çalışan gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada alan araştırması yöntemi ile katılımcılara ölçek uygulaması yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen sayısal verileri analiz etmek için parametrik istatistik yöntem uygulanmış, araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; Çalışanların %88.4’ü günde 0-3 saat arası işyerinde kişisel amaçlı internet kullanarak, sanal kaytarma davranışlarında bulunduklarını bildirmişlerdir. Sanal kaytarma ile iş stresi ve iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Cinsiyet hariç, iş doyumu, iş stresi, yaş ve iş kolu değişkenlerinin birlikte önemli sanal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde yordayan değişkenler olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, literatürde yer alan araştırma sonuçlarına göre tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, İş Stresi, İş Doyumu, Çalışma Psikolojisi, Farklı İş Kolları.