Tip I diyabet oluşturulmuş deneysel periodontitisli sıçanlarda alfa-tokoferol’un serum IL-1b, IL-4 ve IL-6 düzeyleri üzerine etkileri.


HATİPOĞLU M., Alptekin N. Ö., Haliloğlu S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.3, pp.299-306, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Background: Epidemiologic and clinical studies have indicated that periodontal disease may affect diabetes. On the other hand periodontitis is one of the complications of diabetes. The goal of this study was to investigate the effects of a-tocopherol and/or administration on serum cytokine concentrations in rats with experimental periodontitis with/without streptozotocin (STZ)-induced diabetes.

Methods: Totally fourty male Sprague Dawley rats were anesthetized, and 3/0 silk sutures were placed at the subgingival level of the mandibular right first molars. These animals were divided into two groups: Healty group (Group I) and diabetic group by single injection of 50mg/kg STZ(Group II). These groups divided into two subgroups; twenty rats were saline group (Group IA, Group IIA) and other twenty rats (Group IB, Group IIB) were a-tocopherol (40mg/ kg/day) group. The animals were sacrificed 21 days after ligature placement. At these time period, blood samples were taken in order to measure the concentrations(pg/ml) of serum IL-1b, IL-4 and IL-6 levels by using commercial ELISA kits. Statistical comparisons were performed by using two-way analysis of variance with significance set at p<0.05.

Results: Analysis of datas demonstrated that, no statistically significant differences were found in serum IL-1b, IL-4 ve IL-6 concentrations between the study groups (p>0.05).

Conclusion: These results indicated that a-tocopherol was not effected the serum cytokine concentrations of rats with experimental periodontitis with/without STZ-induced diabetes.

Key Words: Cytokine, a-tocopherol; diabetes; experimental periodontitis

Amaç: Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar periodontal hastalığın diyabeti etkileyebileceğini göstermiştir diğer taraftan periodontitis diyabetin komplikasyonlarından birisidir. Bu çalışmanın hedefi, deneysel periodontitis ve streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulan/ oluşturulmayan sıçanlarda a-tokoferol uygulamasının serum sitokin düzeyleri üzerine etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Toplam kırk adet erkek Sprague Dawley sıçana anestezi uygulandı ve mandi- bular sağ birinci molar dişlere subgingival olarak 3/0 ipek sütur bağlandı. Bu hayvanlar, sağlıklı grup (Grup I) ve tek seferde 50mg/kg STZ enjekte edilen diyabe- tik grup (Grup II) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu gruplarda serum fizyolojik (Grup IA, Grup IIA) ve a-tokoferol (40mg/kg/gün) enjekte edilen alt gruplara (Grup IB, Grup IIB) ayrıldı. Ligatür bağlandıktan 21 gün sonra sıçanlar kurban edildi. Aynı zaman aralı- ğında serum IL-1b, IL-4 ve IL-6 konsantrasyonlarının (pg/ml) ticari ELISA kitleri kullanılarak ölçülebilmesi için kan örnekleri alındı. İstatistiksel kıyaslamalar için iki-yönlü varyans analizi, kullanıldı p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edildi.

Bulgular: Verilerin analizi sonunda, gruplar arasında serum IL-1b, IL-4 ve IL-6 konsantrasyonları istatistik- sel olarak farklı bulunmadı (p>0.05).

Sonuçlar: Elde edilen sonuçlara göre a-tokoferol’ün deneysel periodontitisli, STZ ile diyabet oluşturulmuş/oluşturulmamış sıçanlarda serum IL-1b, IL-4 ve IL-6 konsantrasyonlarını değiştirmediği belirlen- miştir.

Anahtar kelimeler: Sitokin, a-tokoferol; diyabet; deneysel periodontitis