Kalp Yetersizliği Tanısı Alan Hastalarda Uyum: Kalitatif Araştırma


Turan Kavradım S., Özer Z.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Kalp yetersizliği, bireyler üzerindeki fizyolojik ve psikososyal

etkileri ve uyumu zorlaştırması nedeniyle kronik hastalıklar

arasında önemli bir yere sahiptir. Kalp yetersizliğinde uyum alanlarına

ilişkin bireylerin deneyimlerine odaklanan çalışmaların, bütüncül hemşirelik

müdahalelerin planlanmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çalışma, kalp yetersizliğinin, bireylerin yaşamları üzerindeki

etkisini Roy Uyum Modeli kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Kalitatif fenomonolojik olarak yapılan araştırmanın

verileri, kardiyoloji kliniğinde yatan, amaçlı örnekleme yöntemi

ile belirlenen hastalardan yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi ile

toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler için içerik analizi kullanılmıştır.

Araştırmanın raporlanmasında, kalitatif araştırmaları raporlama

kontrol listesi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya yaş

ortalaması 65±7,80 olan 5’i kadın, 15 hasta katılmıştır. Roy Uyum Modeli

çerçevesinde “uyaranlar, baş etme, fizyolojik alan, benlik alanı, rol

fonksiyon alanı, karşılıklı bağlılık alanı” olmak üzere 6 kategori ve 14

alt kategoriden oluşmaktadır. Alt kategoriler; “yaşam tarzı”, “yaşananlarda

manevi bir anlam arama”, “profesyonel destek”, “geleceğe yönelik

belirsizlik ile sadece anı yaşama”, “durumu kabullenme”, “fiziksel

sınırlama”, “günlük yaşam aktivitelerinde zorlanma”, “yeni bir benlik”,

“bağımsızlık ve kontrol kaybı”, “öz yeterlikte etkilenme”, “sınırlı

yaşam beklentisi ve ölüme yaklaşma”, “rollerin değişimi”, “sosyal izolasyon”

ve “sosyal destek” olarak belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma,

kalp yetersizliğinin, bireylerin yaşamları üzerindeki etkisini Roy’un

uyum alanları kapsamında ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçların,

hastaların uyumunu artırmada, etkili hemşirelik müdahaleleri planlama

ve uygulamada yol göstereceği düşünülmektedir.