İshalli Hastaların Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica’nın Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Tortop S., Koyuncu Özyurt Ö., Öngüt G., Yazısız H., Öztürk Eryiğit F., Özhak B., ...More

MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.56, no.4, pp.682-691, 2022 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 56 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: MIKROBIYOLOJI BULTENI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, BIOSIS, EMBASE, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.682-691
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Amoebic dysentery (amebiasis) is a parasitic infection caused by Entamoeba histolytica. The diagnosis

of invasive amebiasis has traditionally been based on direct and stained microscopic examination of stool

samples. Stool microscopy exhibits low sensitivity and it is difficult to distinguish E.histolytica cysts and

trophozoites from cells such as leukocytes, macrophages and non-pathogenic Entamoeba species in the

stool by microscopy. Therefore more sensitive and specific diagnostic methods such as enzyme linked

immunosorbent assay (ELISA) tests which investigate the presence of E.histolytica-specific antigen in stool,

and polymerase chain reaction (PCR) are being widely used. In this study it was aimed to study stool

samples of the patients who applied with the clinical signs of amebiasis by using direct and permanent

stained microscopy, E.histolytica adhesin antigen ELISA test and real-time PCR-based BD Max Enteric

Parasite Panel (BD Max EPP) test and to evaluate the diagnostic values of these tests. A total of 546

faecal samples with blood and/or mucus were analyzed in the study. In these samples, the presence of

E.histolytica was investigated by direct and permanent stained microscopy, E.histolytica adhesin antigen

ELISA and BD Max EPP PCR. Of the samples 36.3% were suspected to contain E.histolytica/dispar/moshkovskii

cyst and/or trophozoite by direct microscopic examination. Trichrome staining was performed on

these samples and 49 samples were found suspicious for the presence of E.histolytica/dispar/moshkovskii

cysts and/or trophozoites. The presence of E.histolytica and other Entamoeba species was not confirmed

in 75.2% of the samples. BD Max EPP PCR and E.histolytica adhesin antigen ELISA tests were studied in

49 faecal samples that were suspected by trichrome staining. None of these samples were positive by

ELISA. Forty-four samples were negative by PCR and invalid test results were obtained in five samples.

In this study, E.histolytica was not detected in the patient population. The results of this study showed

that microscopic examination alone is not sufficient for the detection of E.histolytica. It is concluded that

it is necessary to use a more sensitive and specific also rapid diagnostic test such as E.histolytica-specific

antigen detection test or PCR in the diagnosis of amebiasis to avoid misdiagnosis and unnecessary treatment

of patients.

ÖZ

Amipli dizanteri (amibiyaz), Entamoeba histolytica’nın neden olduğu paraziter bir enfeksiyondur. İnvaziv

amibiyaz tanısı geleneksel olarak dışkı örneklerinin direkt ve boyalı mikroskobik incelemesine dayanır.

Dışkı mikroskopisinin duyarlılığının düşük olması ve E.histolytica kist ve trofozoitlerinin dışkıda bulunan

lökosit, makrofaj gibi hücreler ve patojen olmayan Entamoeba türlerinden mikroskopi ile ayrımının zor

olması nedeniyle, dışkıda E.histolytica’ya özgü antijen varlığını araştıran enzyme linked immunosorbent

assay (ELISA) testleri ve polimeraz zincir reaksiyonu [polymerase chain reaction (PCR)] gibi daha duyarlı

ve özgül tanı yöntemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, ishali olan ve bağırsak

amibiyazı ön/ayırıcı tanısı için E.histolytica araştırılması istenen hastaların dışkı örneklerinde, direkt ve kalıcı

boyalı mikroskobik inceleme, dışkıda E.histolytica adezin antijeni ELISA ve gerçek zamanlı PCR temelli

BD Max Enteric Parasite Panel (BD Max EPP) testlerinin çalışılması ve E.histolytica’nın saptanmasında bu

testlerin tanı değerlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kanlı ve/veya mukuslu, şekilsiz toplam 546 dışkı

örneği çalışmaya alınmıştır. Bu örneklerde direkt ve kalıcı boyalı mikroskopi, E.histolytica adezin antijeni

ELISA ve BD Max EPP PCR ile E.histolytica varlığı araştırılmıştır. Direkt mikroskobik inceleme ile örneklerin

%36.3’ünde şüpheli E.histolytica/dispar/moshkovskii kist ve/veya trofozoiti görülmüştür.

Bu örneklere trikrom boyama yapılmış ve 49 örnek E.histolytica/dispar/moshkovskii kist ve/veya trofozoiti varlığı açısından

şüpheli bulunmuştur. Trikrom boyama yönteminin uygulanmasıyla direkt mikroskopi ile şüpheli bulunan

örneklerin %75.2’sinde E.histolytica ve diğer Entamoeba türlerinin varlığı dışlanmıştır. Trikrom boyama

ile şüpheli bulunan örneklerde BD Max EPP PCR ve E.histolytica adezin antijeni ELISA testleri çalışılmıştır.

Örneklerin hiçbirinde E.histolytica adezin antijeni pozitifliği saptanmamıştır. PCR yöntemiyle 49 örnekten

44’ü negatif bulunmuş, beş örnekte geçersiz test sonucu elde edilmiştir. Çalışmada, hasta popülasyonunda

E.histolytica saptanmamıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular, E.histolytica’nın saptanmasında

yalnızca mikroskobik incelemenin yeterli olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, amibiyaz tanısında

E.histolytica’ya özgü antijen aranması veya PCR gibi daha duyarlı ve özgül, aynı zamanda hızlı bir tanı testinin

kullanılması gerektiği, sadece mikroskobik inceleme ile sonuç verilmesinin hatalı tanıya ve gereksiz

tedaviye neden olacağı düşünülmüştür.