Restrictive Rules in Personnel Management in the Regional Development Agencies


Creative Commons License

Duru A. A.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.1, pp.67-87, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to measure the level of compliance with restrictive rules in development agencies' personnel management and to identify the problems in this regard. In the study, the relevant literature and legislation were scanned using the document analysis research method, and the data obtained by using official reports were analyzed. Regional development agencies which started to be established in 2006 in Turkey are regulated with two restrictive rules in their personnel management. The first rule imposes that the number of support staff of an agency cannot exceed 20% of the total number of staff. According to the second rule, an agency's annual personnel costs cannot exceed 15% of the previous year's budget revenues. Excluding subcontracted workers providing support services, the first rule was respected until 2018, but some agencies had difficulty in following the second restrictive rule. After the subcontracted workers were transferred to the staff of the agencies in 2018, the restrictive rules have not been able to be implemented by the agencies. For this reason, the restrictive rules in the personnel management of the agencies have to be amended.

Bu çalışmanın amacı, kalkınma ajansları personel yönetimindeki kısıtlayıcı kurallara riayet düzeyini ölçmek ve bu konudaki sorunları tespit etmektir. Çalışmada doküman analizi araştırma yöntemi kullanılarak ilgili literatür ve mevzuat taranmış, resmi raporlar kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Türkiye’de 2006 yılından itibaren kurulmaya başlanan kalkınma ajanslarının personel yönetimi düzenlenirken başlıca iki kısıtlayıcı kural koyulmuştur. İlk kurala göre bir ajansın destek personeli sayısı ajans toplam personel sayısının %20’sini geçemez. İkinci kurala göre de bir ajansın yıllık personel giderleri toplamı bir önceki yıl bütçe gelirlerinin %15’ini aşamaz. Taşeron işçiler hariç tutulduğunda 2018 yılına kadar ilk kurala riayet edilmiştir fakat bazı ajanslar ikinci kısıtlayıcı kurala uymakta zorlanmıştır. 2018 yılında taşeron işçilerin ajansların kadrolarına geçirilmesinin ardından kısıtlayıcı kuralların uygulama kabiliyeti kalmamıştır. Bu sebeple ajansların personel yönetimindeki kısıtlayıcı kuralların değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.