An Examination of The Interaction Between Globalization and Financial Development for Turkey and BRICS Countries


Creative Commons License

Helhel Y.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.158-178, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the causality relationship is examined between variables indicating financial development level and globalization index in the emerging market economies including BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) and Turkey by applying panel data analysis for the period 2002-2015. Indicators of financial development including three banking parameters (private sector credit, M3 money supply and domestic credit provided by banking sector), three parameters of stock market which is a subcategory of capital market (stock market capitalization ratio, turnover ratio and traded value of stocks), and as a globalization parameter, KOF globalization index which consists of political, social and economic sub-indices are used in analysis. As a result of the analysis, it has been revealed that there are positive and statistically significant bilateral relationships between globalization and private sector credit, turnover ratio and traded value of stocks. In addition, it has been found that globalization contributes to the development of the financial system in limited areas in consideration of the contributions of the countries to the globalization level.

Bu çalışmada, BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ile Türkiye’yi kapsayan yükselen piyasa ekonomileri için küreselleşme indeksinin finansal gelişmişlik düzeyini gösteren değişkenlerle ilişkisi panel veri analizi yöntemi uygulanarak 2002-2015 dönemi için incelenmiştir. Analizde, finansal gelişmenin göstergesi olarak bankacılığa ilişkin üç temel parametre (özel sektöre verilen krediler, M3 para arzı ve bankacılık sektörü tarafından sağlanan yurtiçi kredi hacmi) ve sermaye piyasasının bir alt piyasası olan hisse senedi piyasasına ilişkin üç temel parametre (borsa kapitalizasyon oranı, hisselerin dönüş oranı ve hisselerin işlem değeri) kullanılmıştır. Küreselleşmenin ölçütü olarak ise politik, sosyal ve ekonomik alt indekslerden oluşan KOF küreselleşme indeksi dikkate alınmıştır. Analiz sonucunda küreselleşmenin, özel sektöre verilen krediler, hisselerin dönüş oranı ve işlem değeri ile çift taraflı pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. İlaveten, ülkelerin küreselleşme düzeyine yaptıkları katkılar karşılığında, küreselleşmenin de finansal sistemin gelişmesine sınırlı alanlarda katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.