About


"Farelerde Embriyo İmplantasyonu ve Desidualizasyon Süreçlerinde NLRP3 İnflamazom Yolağının Araştırılması" grubu
gebe olmayan östrus fazındaki fareler, gebeliğin 1, 4, 5, 6 ve 8. günlerinde bulunan dişi fareler ile NLRP3 inhibitörü MCC950 uygulanan gebeliğin 5, 6 ve 8. günlerinde bulunan dişi farelere ait uterus ve implantasyon bölgelerinde NLRP3, Kaspaz-1, Gasdermin D, IL-1β, IL-18’in lokalizasyon ve ekspresyonları, immünohistokimya ve Western blot teknikleri ile araştırmaktadır. Ayrıca NLRP3 inhibitörü MCC950 uygulanan ve uygulanmayan gebeliğin 5, 6 ve 8. günlerindeki dişi farelerin implantasyon bölge sayıları karşılaştırılmaktadır. Projede ayrıca tüm gruplara ait serum örneklerinde IL-1β ve IL-18 seviyeleri ELISA yöntemi ile belirlenmektedir. Peri-implantif dönemdeki fareler ile MCC950 uygulanan dişi farelere ait implantasyon bölgeleri/uteruslarda NLRP3 inflamazom yolağı üyelerinin lokalizasyon ve ekspresyonlarının belirlenmesi bu yolağın gebeliğin erken dönemindeki olası rolleri hakkında temel bilgi sağlayacaktır. Bilindiği gibi memelilerde gebeliğin ilerlemesi için embriyo gelişimi, implantasyon ve desidualizasyonun doğru biçimde gerçekleşmesi gerekmektedir. Gebelik sırasında gerçekleşen süreçlerde inflamatuvar yanıtın dengesi önemlidir. İnflamazomlar PRR (pattern recognition receptor) içeren multimoleküler kompleksler olup, inflamatuvar yanıtları uyarmaktadır. NLR ailesine üye olan NLRP3 inflamazomu esas olarak bir sitozolik sensör molekülü olan NLRP3, ASC proteini ve efektör molekül olarak bir sistein proteaz prokaspaz-1'den oluşur. NLRP3 inflamazomu, kaspaz-1 aktivasyonuna aracılık ederek IL-1β ve IL-18'in işlenmesine ve salınmasına yol açar. Olgun inflamatuvar sitokinlerin üretilmesine ek olarak Gasdermin D aktif kaspaz-1 tarafından spesifik olarak kesilerek plazma membranında por oluşturur ve sitozolik proteinlerin salınımına neden olur. İnsanlarda implantasyon çalışmaları zorlukları ve etik kısıtlamalar nedeniyle mümkün olamamaktadır. Bu nedenle çalışmamızdan elde edeceğimiz sonuçlar, insanlarda implantasyon ve desidualizasyon süreçlerinde NLRP3 inflamazom yolağının rolü ile ilgili yorum yapmamızı sağlayacaktır.