THE DEVELOPMENT OF NURSING CARE PROTOCOLS AIMED AT ACHIEVING POST-THORACOTOMY PAIN MANAGEMENT


KOL E., ECEVİT ALPAR Ş.

33rd Annual ESRA Congress, Seville, Spain, 3 - 06 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Seville
  • Country: Spain
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This prospective, double-blind, randomized study was aimed at determining the application and effectiveness of the Care Protocol aimed for post-thoracotomy pain management.

Methods: A total of 70 patients consisting of 35 patients in the control group and 35 in the study group were included in the study. The same analgesic medications were used for both groups. Additionally, the Care Protocol consisting of nonpharmacologic pain management methods was used among the study group patients along with Diclofenac 75 mg i.m., which is part of the routine management protocol and was administered to this group of patients during the first two postoperative hours regardless of they reported pain complaints or not. Pain severity was measured at the postoperative 2nd, 4th, 8th, 16th, 24th and 48th hours using ‘Verbal Category Scale’ and ‘Behavioral Pain Scale’ methods. Level of pain, respiratory function test results and analgesic consumption were evaluated.

Results: It was seen that demographic characteristics had a homogeneous distribution in both patient groups. Verbal and behavioral level of pain was markedly higher in the control group than in the study group and the difference between the two groups was significant (p<0.05). Analgesic requirement was lower in the study group than in the control group and this difference was statistically significant as well (p<0.05). In terms of respiratory function tests, the results of the patients in the study group were markedly higher compared to those of the control group patients and the difference was statistically significant (p<0.01).

Conclusion: As a result, the Care Protocol aimed for post thoracotomy pain management can be considered to be effective for pain relief.

Keywords: Nonpharmacologic treatment;  post-thoracotomy pain management; thoracotomy.

 

 

ÖZET

Amaç: Araştırma, torakotomi sonrası ağrı kontrolüne yönelik geliştirilen Bakım Protokolü’nün uygulanması ve etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan prospektif, randomize, tek-kör klinik çalışmadır.

Gereç-Yöntem: Araştırmaya kontrol grubunda 35, çalışma grubunda 35 olmak üzere toplam 70 hasta alındı. Her iki grup hastaya aynı analjezik medikasyon yöntemi uygulandı. Ek olarak çalışma grubu hastalarına nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerinden oluşan Bakım Protokolü ile birlikte postoperatif ilk iki saat içinde hasta ağrı şikayeti bildirmese dahi rutin tedavi protokolünde yer alan Diklofenak 75 mg IM analjezik uygulaması yapıldı. Ağrı şiddeti postoperatif 2, 4, 8, 16, 24 ve 48.saatlerde ‘Sözel Kategori Ölçeği’ ve ‘Davranışsal Ağrı Ölçeği’ ile ölçüldü. Protokolün etkinliğinin değerlendirilmesi için ağrı düzeyi, solunum fonksiyon testleri ve analjezik tüketim durumları değerlendirildi.

Bulgular: Demografik özelliklerin her iki hasta grubunda da homojen dağılım gösterdiği görüldü. Sözel ve Davranışsal ağrı düzeyi kontrol grubunda çalışma grubuna göre belirgin bir şekilde yüksek bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Çalışma grubu hastalarında, ihtiyaç duyulan analjezik tüketim miktarı kontrol grubuna göre daha düşüktü ve bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Solunum fonksiyon testleri yönünden değerlendirildiğinde, çalışma grubunda yer alan hastaların solunum fonksiyon testi ölçüm sonuçları kontrol grubuna göre belirgin oranda yüksek bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,01). Sonuç: Sonuç olarak torakotomi sonrası ağrı kontrolü için uygulanan Bakım Protokolü’nün ağrı kontrolünde etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Posttorakotomi ağrı kontrolü; torakotomi; nonfarmakolojik tedavi.