Defining the psychometric properties of the writing sensitivity scale and analysing writing sensitivity with regard to different variables


Creative Commons License

BAYAT N., ŞEKERCİOĞLU G.

International Journal of Language Academy, no.2, pp.283-301, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: International Journal of Language Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.283-301
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed to develop the Writing Sensitivity Scale, to determine its psychometric properties and to investigate how sensitivity toward writing differed according to participants’ demographic characteristics. The research group of this survey study involved preservice Turkish language teachers studying at Akdeniz University, Mehmet Akif Ersoy University, Dokuz Eylül University and Niğde University. In order to develop the instrument and to determine its psychometric properties, data were collected from 396 participants for the pilot study and from 375 participants for the main study. The Writing Sensitivity Scale involving 37 items is scored with a 5-point rating scale. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha analysis were carried out for data analysis. As a result of the analyses, the construct validity of the scores obtained through the Writing Sensitivity Scale and the reliability of the scale in terms of internal consistency can be considered high. In addition, common effects of the variables of sex and grade point average as well as the variables of sex and class level on writing sensitivity were significant. The main effects of the variables of grade point average and frequency of writing on writing sensitivity were significant as well. On the other hand, common effects of the variables of sex and frequency of writing; frequency of writing and frequency of reading books; and lastly frequency of writing and grade point average on writing sensitivity were not significant.

Bu araştırmada Yazma Duyarlılığı Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi ile yazma duyarlılığının katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline dayalı olarak yürütülen çalışmanın araştırma grubu Akdeniz, Mehmet Akif Ersoy, Dokuz Eylül ve Niğde Üniversitelerinde lisans eğitimlerine devam eden Türkçe öğretmen adaylarıdır. Aracın geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi açısından ön deneme uygulaması için 396 katılımcıdan ve asıl uygulama için 375 katılımcıdan elde edilen veriler doğrultusunda açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach alfa analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda puanlamanın 5’li derecelendirme ölçeği üzerinden yapıldığı ve 37 maddeden oluşan tek faktörlü Yazma Duyarlılığı Ölçeği’nden elde edilen puanlar doğrultusunda yapı geçerliliği ve iç tutarlılık boyutunda güvenilirliğin yüksek olduğu ifade edilebilir. Ayrıca cinsiyet ve akademik not ortalaması ile cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin, yazma duyarlılığı üzerindeki ortak etkilerinin manidar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak akademik not ortalaması ile yazı yazma sıklığı değişkenlerinin yazma duyarlılığı üzerindeki temel etkilerinin manidar olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan cinsiyet ve yazma sıklığı, yazma ve kitap okuma sıklıkları ile yazma sıklığı ve akademik not ortalaması değişkenlerinin yazma duyarlılığı üzerindeki ortak etkilerinin manidar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.