The Relationship Between Reading Comprehension and Success in Science


Creative Commons License

BAYAT N., ŞEKERCİOĞLU G., Bakir S.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.176, pp.457-466, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 176
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.15390/eb.2014.3693
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.457-466
  • Keywords: Reading comprehension, Success in science, SBS, Large scale tests, ACHIEVEMENT, STUDENTS
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to define the relationship between reading comprehension and achievement in science. Associational model was used as a method, and 132 eighth grade secondary school students constituted the participants of the study. In order to find out answers for the research questions, Science Items Comprehension Test (SICT), SBS Science Test (national placement test) and Turkish Reading Comprehension Test (TRCT) were used for data collection. Simple linear regression analysis, independent sample t-test and chi-square independence test were carried out for data analysis. After a general overview of the findings, it was seen through the analyses, in which both SICT and TRCT scores were defined as predictor variables, that success in reading comprehension significantly predicts success in science. In addition, it was ascertained that the participants who have a high and low level of achievement in TRCT and SICT have significantly different levels of success in science. When participants’ responses to the items of SICT and SBS Science Tests were compared, it was seen that generally there is no significant difference. Finally, regarding the mean scores from SICT and TRCT, it was identified that reading comprehension levels of females are superior to males. Depending on these findings, it was determined that there is a certain level of relationship between success in reading comprehension and success in science.

Bu araştırmada okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel model bağlamında gerçekleştirilen araştırmanın katılımcılarını ortaokul 8. sınıf düzeyinde öğrenimine devam eden 132 öğrenci oluşturmaktadır. Probleme yanıt arama amacıyla Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT), SBS Fen Bilgisi Testi ve Türkçe Okuduğunu Anlama Testi (TOKAT) olmak üzere üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Alt problemlerin çözümlemeleri için basit doğrusal regresyon analizi, bağımsız gruplar için t-testi ve ki-kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Bulgulara genel olarak bakıldığında gerek FEMAT ve gerekse TOKAT puanlarının yordayıcı değişken olarak tanımlandığı çözümlemelerde okuduğunu anlama başarısının fen bilgisi başarısını manidar bir biçimde yordadığı görülmüştür. Ayrıca yine FEMAT ve TOKAT’ta yüksek ve düşük düzeyde başarı gösteren katılımcıların fen başarılarının manidar bir biçimde farklılaştığı saptanmıştır. FEMAT ve SBS Fen Bilgisi Testinde yer alan eşleştirilmiş maddelere verilen tepkiler arasında genellikle manidar bir fark olmadığı görülmüştür. Son olarak hem FEMAT ve hem de TOKAT puan ortalamaları çerçevesinde okuduğunu anlama başarısı açısından kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda okuduğu anlama başarısı ile fen başarısı arasında belirli bir ölçüde ilişkinin olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.