Knowledge Management Capability, Entrepreneurial Strategy Making Capability and Organizational Effectiveness: Evidence from Turkey


Creative Commons License

Tufan C., Uğurlu Ö. Y.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.10, pp.208-227, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between knowledge management capabilities and organizational effectiveness in organizations and the mediating effect of entrepreneurial strategy making capability in this relationship. The universe of this study is constituted by innovative-entrepreneurial businesses, launched in 18 active free zones in Turkey that are currently operating and having R&D activities. A survey was conducted and a sample of 206 organizations was analyzed using path analysis with LISREL 8.8. Software. As a result, the relationship between organizational effectiveness and knowledge management capabilities has been empirically proven; additionally, it has been found that the entrepreneurial strategy making capability has a mediating effect between knowledge management capabilities and organizational effectiveness.

Bu çalışmanın amacı organizasyonlarda bilgi yönetim yeteneği ve organizasyonel etkililik arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide girişimcilik stratejisi geliştirme yeteneğinin aracılık etkisini araştırmaktır. Türkiye’de mevcut ve faal durumda olan 18 serbest bölgedeki üretim, patent ve Ar-Ge çalışması yaparak hali hazırda faaliyetlerine devam eden inovatifgirişimci işletmeler bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 311 işletmeye mail yoluyla anket gönderilmiştir. Elde edilen bu veriler LISREL 8.8. programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile analiz edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modellemesi sonucunda, organizasyonel etkililik ile bilgi yönetimi arasındaki ilişki ampirik olarak kanıtlanmakla beraber, girişimcilik stratejisi geliştirme yeteneğinin bilgi yönetimi ile organizasyonel etkililik arasında aracılık etkisine sahip olduğu saptanmıştır.