Developing a Positive Leadership Scale in the Service Sector


Ekşili N., Alparslan A. M.

Journal of Organizational Behavior Review, vol.3, no.1, pp.88-112, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı hizmet sektörü (turizm) bağlamında pozitif liderlik modelini ortaya koymak ve pozitif liderlik ölçeğini (PLÖ) geliştirmektir. Bu sebeple, araştırmada keşfedici sıralı karma yöntem deseni benimsenmiş ve birbirini takip eden üç farklı araştırma gerçekleştirilmiştir. İlk araştırmada, konaklama sektörü çalışanlarının duygusal iyi oluşuna etki eden pozitif liderlik davranışlarının belirlenmesi amacıyla 50 personel ile yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakat verilerinin analizi ve literatür taraması sonrasında oluşturulan soru havuzu ile konaklama işletmeleri çalışanlarından oluşan 326 katılımcıya anket uygulanmıştır. Bu pilot çalışma sonuucnda altı boyut 32 ifadeden oluşan PLÖ yapısı oluşturulmuştur. Son araştırmada, yapı geçerliliği test etmek ve kriter geçerliliğini sağlamak amacıyla pozitif liderliğin işyerinde duygusal iyi oluş ve rol ötesi davranış arasındaki ilişkileri tespit etmek amaçlanmıştır. Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarına uygulanan üçüncü araştırmanın analizleri 390 katılımcının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda pozitif liderliğin altı boyutu olan; yönetsel yetkinliği, geri bildirimi, bireysel ilgiyi, personel güçlendirmeyi, adaleti ve insani davranışı ölçen 30 maddelik PLÖ’ye ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Pozitif Liderlik, Duygusal İyi Oluş, Ölçek Geliştirme, Hizmet Sektörü