Sığır ve Buzağılardaki Kırık Olgularının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yanmaz L. E., Kaya M., Doğan E., Okumuş Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.25, no.1, pp.23-26, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this retrospective study was to evaluate fracture cases of cattle and calves with different age, breed and sex, from April 2006 to December 2012. A total of 65 fracture cases in cattle were referred to our clinic, and 60% of these fractures were encountered in calves. Twenty out of 39 fracture cases in calves were due to incorrect help at birth, the rest of the fractures occurred following traumatic effects in the early period. Twenty-six fractures were seen in adult cattle and happened formed by accidental trauma such as slipping, falling and hitting. Localization of the fractures were the most commonly observed in femur and metacarpus 23%, followed by tibia 15.4%, humerus 13.8%, antebrachium 10.8% , pubis 3.1%, ilium, ischium, sacrum, carpal bones, metatarsus, calcaneus with ratio of 1.5%. One case had antebrachial and metacarpal fractures simultaneously. Stall rest and closed reduction were applied in 23 cases, open reduction was carried out in 8 cases. Twenty-three cases were sent to slaughter, and in 11 cases no treatment was performed owing to non-compliance of the owners. In conclusion; due to high costs of fracture treatment and maintenance in cows and calves, owners preferred to conservative methods as a treatment option, however, it was emerged that the need for a complete and functional recovery operative methods have to be conducted.

Bu retrospektif çalışmada Nisan 2006 - Aralık 2012 tarihleri arasında kliniğimize getirilen farklı yaş, ırk ve cinsiyetteki buzağı ve sığırlarda belirlenen kırık olgularının değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimize gelen toplam 65 adet sığırdaki kırık olgularının %60’ı buzağılarda görüldü. Otuz dokuz buzağıda karşılaşılan kırık olgularının 20’si doğum sırasındaki hatalı yardım uygulamalarına, geri kalanı ise erken dönemdeki travmatik nedenlere bağlı olarak oluştuğu bilgisi alındı. Yirmi altı yetişkin sığırda kırığın; kayma, düşme ve çarpma gibi travmalara bağlı olarak şekillendiği görüldü. Kırık lokalizasyonu, %23 oranında femur, %23 ile metacarpusta, %15.4 ile tibia’da, %13.8 ile humerus’ta, %10.8 ile antebrachium’da, %3.1 ile pubis’te ve %1.5 ile ilium, ischium, sacrum, carpal kemikler, metatarsus ve calcaneus’ta izlendi. Bir olguda da antebrachium ve metacarpus kırığı birlikte görüldü. Toplam 23 olguya sınırlı alan istirahati ve kapalı redüksiyon, 8 olguya ise açık redüksiyon uygulandı. Geriye kalan 23 olgu kesime sevk edilirken, 11 olguya ise hayvan sahiplerinin sağaltım önerisini kabul etmemeleri nedeni ile sağaltım uygulanmadı. Sonuç olarak sağaltım giderlerinin ve bakım maliyetinin yüksek olması nedeniyle buzağı ve sığırlarda karşılaşılan kırık olgularının sağaltımında hasta sahiplerinin daha sıklıkla konservatif yöntemlerin kullanılması yönünde eğilim gösterdiği, ancak tam ve fonksiyonel bir iyileşme için operatif yöntemin seçilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.