MÜZİK ALANI ÖĞRENCİ VELİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI: ANTALYA BİLSEM ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Adızel B. F., ÖZMENTEŞ G.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.225-232, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research, it was aimed to examine the awareness of parents about music education of children who
have music education in Science and Art Center. Twenty-four parents selected by simple random sampling
method among the parents of the students who were studying music at Antalya Science and Art Center
participated in the study. Gender distribution of the participant parents is 50% (n: 12) female and 50% (n:
12) male while the age ranges are 31-58. Of the students, 44% (n: 11) are male, 56% are female (n: 14)
and are between 8-16 years old. Qualitative research design was used in the study and data were collected
by interview form with open ended questions. The obtained data were analyzed using content analysis.
According to the results, the parents' expectations about the their children' music education process and
their career choices, the priority order of this centers in students' education life according to the parents,
the time management and the lesson hours are problems.

Bu araştırmada çocukları Bilim ve Sanat Merkezinde müzik eğitimi alan velilerin, kuruma ve çocuklarının
buradan aldığı eğitime yönelik farkındalıklarını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya Antalya Bilim ve Sanat
Merkezi’nde müzik eğitimi alan öğrencilerin velileri arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen
yirmi dört veli katılmıştır. Katılımcı velilerin cinsiyet dağılımı %50 (n:12) kadın ve %50 (n:12) erkek iken yaş
aralıkları 31-58 biçimindedir. Öğrencilerin ise %44’ü (n:11) erkek, %56’sı kadınlardan (n:14) oluşmakta ve
yaşları 8-16 aralığındadır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış olup veriler açık uçlu sorular içeren
görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlara
bakıldığında velilerin, öğrencilerinin aldığı müzik eğitimi ve onların kariyer seçimlerine dair beklentileri,
velilere göre kurumun öğrencilerin eğitim yaşamlarındaki öncelik sırası, zaman yönetimi ve ders saatleri
sorunsalı ile gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik görüşleri öne çıkmaktadır.