Pflanzenführer der Turkei “Wildblümen, Sträucher, Bäume und Nutzpflanzen”


SÜMBÜL H., GÖKTÜRK R. S. , Düşen O. D. , DENİZ İ. G. , Uğurluay H.

Mart Matbaası, İstanbul, 2006

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2006
  • Publisher: Mart Matbaası
  • City: İstanbul
  • Akdeniz University Affiliated: Yes