Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Eğitim Ortamlarında Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özmen N. V., Yörük T., Tonguç G.

5th International Open & Distance Learning Conference- IODL 2022, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.1143-1154

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1143-1154
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

and to minimise the impact of socio-economic disruptions. In this period in which a significant rise of e-learning, in which teaching is carried out remotely and on digital platforms due to the widespread use of low-cost hardware and software and the observed technological developments, has been experienced, Augmented Reality has become more applicable and desirable by reaching wider masses in education in order to increase the participation of learners in learning processes by keeping their motivation high. The efficient application of new technologies requires adapting methods and procedures to a new paradigm and redefining the role of the teacher and the learner.

Objective: According to the literature, the integration of Augmented Reality, which is predicted to be a disruptive technology, into a larger part of educational environments has accelerated. In order to ensure the effectiveness of this technology in educational environments, it is essential to make inferences from experience and design the context from a new perspective. By placing the learner at the centre, the need to examine Augmented Reality applications in line with the trends in the field of Human-Computer Interaction has been identified and for this purpose, the study focuses on examples of applications where AR technology tends to be concentrated in educational environments. Methodology: A literature review of articles published in national and international journals on the usability of AR applications in educational settings was conducted.

Findings: The findings of the study provide an impression of the current use of AR applications in a variety of educational settings and examine the features, advantages and handicaps of Augmented Reality technology. Based on Piaget's Theory of Cognitive Development, it is seen that learners should use their senses and that this technology, which associates digital information such as sounds, videos and graphics with the real world environment, can be used as a didactic intermediary when integrated with appropriate learning strategies. There are studies indicating that learning material can be made interesting and comprehensible by enriching educational environments. In addition, it can be said that pedagogical factors should be prioritised when considering the usability of AR applications in educational environments. Although AR technology can be preferred as a less costly alternative to other simulation techniques, it has been revealed in the studies that some designs may increase the cognitive load of the users. In addition, when hardware or software technical problems are encountered during the application, it is also among the findings that it causes the learner to lose time and longer training periods may be needed compared to traditional training environments. Although ever-changing designs and technology standards constitute a fundamental constraint, it can be stated that more detailed studies on the interaction of learners with application interfaces and physical environments are needed to increase the usability of AR applications in educational environments.

Originality/Widespread Impact: This comprehensive review of the literature on the usability of Augmented Reality applications in educational environments reveals future research opportunities.


Dijital teknolojiler hızla yayılırken, bireylerin yeni yüzyılın zorluklarıyla yüzleşebilmek ve fırsatlarını değerlendirebilmek için ihtiyaç duyacağı yeterliliklerin geliştirilebilmesi, makineler ve algoritmalar arasındaki iş bölümüne daha fazla uyum sağlayacak şekilde yetiştirilebilmesi ve sosyo-ekonomik kırılmaların etkisini minimize edebilmek için yeni öğretme ve öğrenme modelleri vaat eden yöntemlerin yararlanılır duruma getirilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. Düşük maliyetli donanım ve yazılımın yaygınlaşması ve gözlemlenen teknolojik gelişmeler dolayısı ile öğretimin uzaktan ve dijital platformlarda gerçekleştirildiği e-öğrenmenin belirgin bir yükselişinin deneyimlendiği bu dönemde, öğrenenlerin motivasyonunu yüksek tutarak öğrenme süreçlerine katılımlarını artırmak amacıyla Artırılmış Gerçeklik de eğitimde daha geniş kitlelere ulaştırılarak daha uygulanabilir ve arzu edilir hale gelmiştir. Yeni teknolojilerin verimli bir şekilde uygulanması, yöntem ve prosedürleri yeni bir paradigmaya uyarlamayı ve öğreten ile öğrenen rolünü de yeniden  tanımlamayı gerektirmektedir.

Amaç: Literatüre göre, yıkıcı bir teknoloji olacağı öngörülen Artırılmış Gerçekliğin, eğitim ortamlarının daha büyük bir bölümüne entegrasyonu hızlanmıştır. Bu teknolojinin eğitim ortamlarında etkinliğini sağlamak için, deneyimlerden  çıkarımlarda bulunulması ve bağlamın yeni bir perspektiften tasarlanması elzemdir. Öğreneni merkeze  konumlandırarak, Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanındaki eğilimler ile uyumlu bir şekilde incelenme ihtiyacı tespit edilmiş ve bu amaç uyarınca çalışmada, AR teknolojisinin eğitim ortamlarında yoğunlaşma eğilimi gösterdiği uygulama örnekleri üzerinde durulmuştur. Metodoloji: AR uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılabilirliği üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri ele alan bir literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucu elde edilen bulgular, AR uygulamalarının çeşitli eğitim ortamlarında mevcut kullanımına dair bir izlenim sağlamakla beraber, Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin özellikleri, avantajları ve handikaplarını irdelemektedir. Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı’na dayanarak, öğrenenlerin duyularını kullanmaları gerektiği ve sesler, videolar ve grafikler gibi dijital bilgileri gerçek dünya ortamıyla ilişkilendiren bu teknolojinin uygun öğrenme stratejileriyle bütünleştirildiğinde didaktik bir ara olarak kullanılabildiği görülmektedir. Eğitim ortamlarının zenginleştirilerek öğrenme materyalinin ilgi çekici ve anlaşılır kılınabildiğini işaret eden çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, eğitim ortamlarında AR uygulamalarının kullanılabilirliği üzerine, pedagojik faktörlerin  önceliklendirilmesi gereken bir unsur olduğu da söylenebilmektedir. AR teknolojisi, diğer simülasyon tekniklerine göre daha az maliyetli bir alternatif olarak tercih edilebilir olmakla birlikte, bazı tasarımların kullanıcıların bilişsel yükünü artırabildiği incelenen çalışmalarda ortaya konmuştur. Ayrıca, uygulama esnasında donanımsal veya yazılımsal teknik sorunlarla karşılaşıldığında, öğrenenin zaman kaybına sebep olduğu ve geleneksel eğitim ortamlarına göre daha uzun eğitim sürelerine ihtiyaç duyulabildiği de bulgular arasında yer almaktadır. Devamlı değişen tasarımlar ve teknoloji standartları temel bir kısıt teşkil etse de AR uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini artırmak için öğrenenlerin uygulama arayüzleri ve fiziksel çevreleriyle etkileşimi hakkında daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir.

Özgünlük/Yaygın Etki: Eğitim ortamlarında Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının kullanılabilirliği üzerine çalışmaların ilgili literatürde eksikliği gözlemlenerek yapılan bu kapsamlı literatür incelemesi, geleceğe yönelik araştırma olanaklarını ortaya koymaktadır.