Boğalarda Penis ve Preputium Hastalıklarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kaya M., Okumuş Z., Doğan E., Yanmaz L. E.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.5, pp.149-156, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was aimed to evaluate penis and preputium diseases and their treatments in bulls. The material consisted of bulls at differet ages and breeds (n=56), with postitis (n=21), balanitis (n=7), balanoposthitis (n=4), phimosis caused by preputial avulsion (n=4); paraphimosis (n=11); penile fibropapilloma (n=5); partial obstruction of orificium urethra externum (n=3); and complete obstruction of orificium urethra externum (n=1). In addition to clinical examination, ultrasonography and thermography were used to assess the cases. 39 of these cases were treated with surgical intervention, 9 were treated with medication and 5 were treated with combination of surgical intervention plus medication. Due to poor prognosis, 3 cases with urethral rupture were untreated and slaughtering was advised. In conclusion; ultrasonography and thermography can be used as an effective technique to evaluated and to determined treatment procedure of penis and preputium diseases in bulls. Furthermore; It was also concluded that perineal urethrostomy can be an alternative treatment option with penis amputation or as a palliative process in beef cattle, and preputial reconstruction may be an effective surgical method in bulls with chronic postitis.

Bu çalışmada erkek sığırlardaki penis ve preputium hastalıkları ve sağaltımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini farklı ırk ve yaşlarda, postitis (n=21), balanitis (n=7), balonopostitis (n=4) ve preputial avulziyona bağlı şekillenen fimozis (n=4), parafimozis (n=11), penil fibropapilloma (n=5), orifisyum üretra externanın parsiyel (n=3) ve tam tıkanması (n=1) izlenen toplam 56 penis ve preputium hastalıklı erkek sığır oluşturdu. Olguların değerlendirilmesinde klinik muayenelerin yanı sıra ultrasonografi ve termografiden yararlanıldı. Bu 56 olgunun 39’unda cerrahi sağaltım, 9’unda medikal sağaltım, 5’inde cerrahi sağaltımla birlikte medikal sağaltım yapıldı. Üretral ruptur saptanan 3 olguda prognozun olumsuz olması nedeniyle sağaltım uygulanamadı ve hasta hayvanlar kesime sevk edildi. Sonuç olarak; sığırlardaki penis ve preputium hastalıklarının değerlendirilmesinde ve sağaltım yönteminin belirlenmesinde ultrasonografik ve termografik değerlendirmelerin etkin olarak kullanılabileceği, kronikleşmiş postitis olgularında preputial rekonstruksiyonun etkili bir operatif yöntem olabileceği, besi sığırlarında perineal üretrostominin palyatif bir yöntem olabileceği veya penis amputasyonuile birlikte uygulanabileceği kanısına varıldı.