Turizm Öğrencilerinin Turizm İşletmelerinde İş Etiği Algıları: Farklı Ön lisans Turizm Programlarında Bir Kıyaslama


İYİTOĞLU V.

III. Turizmde İnsan Kaynakları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 11 May 2012, pp.161-181

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161-181
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

Abstract

   The need for skilled and educated labor in tourism is a reality continuously expressed by especially business executives and academes. Moreover, most of the business organizations which aim to serve better and have the advantage of competition have difficulty in bringing qualified labor in the organization and handle it. Therefore, it is necessary for those who are arbiter in human resources in tourism companies to understand and evaluate the workers’ perception about their establishments. Within this perspective, it is important to explore associate tourism management students’ occupational ethics, who forms most of the educated labor in tourism establishments.
   The study is carried out with three different types of associate students as follows: hotel, travel and guidance. In January, 2012, through convenience sampling method, face to face surveys were carried out and 254 practicable surveys were gathered.
   According to the results of the study, students regard administrators and customers as the primary reason which drive the workers to perform unethical behaviours while they state character and experience as the leading factors preventing them from behaving unethically. Moreover, most of the students think that the establishments take the ethic rules about being loyal to laws, customer satisfaction and reliability into consideration. Additionaly, most of the participants exhibit a low degree of ethical perception about keeping secrets, transparency and objectivity. According to the results of the analysis, students’ ethic perceptions differ according to their departments. Yet, this difference is just valid for students at travel and guidance departments. The occupational ethic perceptions of the students from travel departments are more positive than those of the students from guidance programs.

Keywords: Occupational Ethic, Associate Students, Tourism Establishments, Human Resources

Özet  

 Turizmde nitelikli ve eğitimli iş gücü ihtiyacı, özellikle işletme yöneticileri ve akademik çevreler tarafından sürekli ifade edilen bir gerçektir. Bununla birlikte daha iyi hizmet vermeyi ve rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan işletmelerin büyük bir kısmı, eğitimli işgücünü işletmeye kazandırma ve tutma konusunda zorlanmaktadır. Bu nedenle turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetiminde söz sahibi tarafların, çalışanların işletme ile ilgili algılarını en iyi şekilde anlamaları ve değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda turizm işletmelerinde eğitimli işgücünün büyük bir kısmını oluşturan ön lisans turizm öğrencilerinin iş etiği algılarının ortaya koyulması önemlidir.
   Araştırma; otel, seyahat ve rehberlik olmak üzere üç farklı ön lisans programında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılmıştır. 2012 yılı Ocak ayı içinde kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze anket uygulaması yapılmış ve 254 kullanılabilir anket sayısı elde edilmiştir.
   Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, çalışanları etik dışı davranışlara yönelten sebeplerin başında yöneticileri ve müşterileri görürken; çalışanların etik dışı davranmasını önleyen etmenlerin başında ise karakter ve tecrübe olduğunu belirtmişlerdir. Diğer taraftan öğrencilerin büyük bir kısmı, işletmelerin yasalara uyma, müşteri memnuniyeti ve güvenirlilik ile ilgili olarak her konuda etik kuralları dikkate aldığını düşünmektedir. Bununla birlikte özellikle sır saklama, şeffaflık ve tarafsızlıkla ilgili konularda katılımcıların büyük bir kısmının etik algısı daha düşüktür. Analiz sonuçları ayrıca öğrencilerin etik algılarının okudukları programlara göre farklılaştığını göstermektedir. Yalnız bu değişim sadece seyahat ve rehberlik programları için geçerlidir. Seyahat programında okuyan öğrencilerin iş etiği algıları rehberlik programında okuyan öğrencilerin algılarına göre daha olumlu olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Etiği, Ön Lisans Öğrencileri, Turizm İşletmeleri, İnsan Kaynakları