Türkiye'de Hareketli Afişin Ontolojisi


KİRİŞCAN B.

ANADOLU UNIVERSITESI SANAT & TASARIM DERGISI-ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART & DESIGN, vol.11, no.1, pp.208-227, 2021 (ESCI)

Abstract

The poster, one of the fundamental fields of graphic design, appears in new forms today with the impact of time and technological advances, as in many design media. During this process, using novel technologies, designers have started to design some new poster forms with animations, audio, or interactions, which have the potential to be alternative to traditional printed posters. This study deals with the findings regarding the history of the moving poster, the process of its emergence in Turkey, and as to whether it will be a permanent medium. Within the scope of the study, the views of eighteen designers from Turkey, who have had works in the field of moving poster design, have been gathered using quantitative methods. These data obtained about the future of the moving poster and the poster were analyzed in the context of the pull theory. The findings revealed that the designers consider the moving poster as a design medium that will play a significant role in the future of the poster. The great majority of the designers believe that the traditional printed poster will continue to exist along with the new digital forms of the poster. However, the analysis of the supply-demand ratio of the moving posters that have been designed and the assessment of these rates in the context of the pull theory indicated that the demand for the moving poster is still well below the supply.

Keywords: Poster, Moving Poster, Graphic Design, Visual Communication Design

Grafik tasarımın en temel c¸alıs¸ma alanlarından birisi olan afis¸, zaman ve teknolojik gelis¸melerin etkisiyle, birc¸ok tasarım mecrasında oldugˆu gibi, gu¨nu¨mu¨zde yeni formlar ile kars¸ımıza c¸ıkmaktadır. Bu su¨rec¸te tasarımcılar, yeni teknolojik imkanları kullanarak, geleneksel basılı afis¸e alternatif olabilecek, hareketli, sesli veya etkiles¸imli bazı yeni afis¸ formları tasarlamaya bas¸lamıs¸lardır. Bu c¸alıs¸ma, hareketli afis¸in tarihi, Tu¨rkiye’de ortaya c¸ıkıs¸ su¨reci ve kalıcı bir mecra olup olamayacagˆı ile ilgili bulgular sunmaktadır. Aras¸tırma kapsamında Tu¨rkiye’den hareketli afis¸ tasarımı alanında c¸alıs¸ma yapmıs¸ on sekiz tasarımcının go¨ru¨s¸leri nicel yo¨ntemler kullanılarak alınmıs¸tır. Hareketli afis¸ ve afis¸in gelecegˆi ile ilgili elde edilen bu veriler c¸ekim kuramı bagˆlamında analiz edilmis¸tir. Bulgular, tasarımcıların hareketli afis¸i, afis¸in gelecegˆinde o¨nemli rol oynayacak bir tasarım mecrası olarak go¨rdu¨klerini desteklemektedir. Tasarımcıların bu¨yu¨k c¸ogˆunlugˆu geleneksel basılı afis¸in de afis¸in yeni dijital formlarıyla birlikte var olmaya devam edecegˆini du¨s¸u¨nmektedir. Ancak tasarlanan hareketli afis¸lerin arz talep oranları incelendigˆinde ve bu oranlar c¸ekim kuramı bagˆlamında degˆerlendirildigˆinde, hareketli afis¸e talebin henu¨z arzın oldukc¸a altında oldugˆunu go¨stermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Afiş, Hareketli Afiş, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı