Evaluation of the Hidden Curriculum in Nursing Education


Dedemoğlu Ş., Yacan Kök A., Kol E.

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction-Aim: Hidden curriculum is a formal and unwritten program that includes knowledge, opinions, perceptions, practices and values. Functioning and structuring in educational institutions are shaped by implicit norms, values ​​and beliefs that are transmitted through principles, procedures and social interactions. In the literature, it is seen that there is a need for studies at the level of structuring and needs determination regarding the hidden curriculum, which has become increasingly prominent in recent years. This study was conducted in order to determine and evaluate the latent curriculum in nursing education.

Materials-Methods: The research was carried out with 395 nursing students in the spring semester of 2019-2020 academic year. Data were collected face-to-face by using the "Student Introductory Information Form" and "The Hidden Curriculum Evaluation Scale in Nursing Education". SPSS 23.0 package program was used in the analysis of the data. Descriptive statistics were presented as numbers, percentages, mean±standard deviation (SD), and median (min-max) values. Since the assumption of normal distribution was provided, the Independent Sample t-test was used to compare two groups, and the ANOVA test was used to compare the three groups.

Results: The students' total score on the Hidden Curriculum Evaluation Scale in Nursing Education was 158.94±22.38. It was determined that the total score average was higher in students with a high grade level, satisfied with being in nursing school, and grouped with high academic achievement. The mean score of "school atmosphere", one of the sub-dimensions of the scale, was 69.99±11.12; The mean score of “professional acquisition” was 47.74±8.77 and the mean score of “student-teacher-school interaction” was 41.22±9.27.

Conclusion: The hidden curriculum of the institution in the faculty where the study was conducted is compatible with the official curriculum and it develops the desired features in the students.

Giriş-Amaç:  Örtük program; bilgi, görüş, algı, uygulama ve değerleri içeren resmi ve yazılı olmayan bir programdır. Eğitim kurumlarında işleyiş ve yapılanma, ilkeler, prosedürler ve sosyal etkileşimler yoluyla aktarılan örtük normlar, kuruma ait değerler ve inançlar yolu ile şekillendirilir. Literatürde son yıllarda giderek artan bir şekilde öne çıkan örtük program ile ilgili yapılandırma ve gereksinim belirleme düzeyinde çalışmaların gerekliliği görülmektedir. Bu çalışma; hemşirelik eğitiminde örtük programı belirleyebilmek ve değerlendirebilmek amacı ile yapılmıştır.

Gereç-Yöntem: Araştırma 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde 395 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler “Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Eğitiminde Örtük Program Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak yüz yüze toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde, ortalama±standart sapma (SS) ve medyan(min-max) değerleri ile sunulmuştur. Normal dağılım varsayımı sağlandığı için iki grubun karşılaştırılması Bağımsız Örneklem t testi, üç grubun karşılaştırılması için, ANOVA testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin Hemşirelik Eğitiminde Örtük Program Değerlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 158.94±22.38’dir. Toplam puan ortalamasının sınıf düzeyi yüksek olan, hemşirelik okulunda bulunmaktan memnun olan ve akademik başarı durumları yüksek olarak gruplandırılan öğrencilerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçek alt boyutlarından “okul iklimi” puan ortalaması 69.99±11.12; “mesleki kazanımlar” puan ortalaması 47.74±8.77 ve “öğrenci-öğretmen-okul etkileşimi” puan ortalaması 41.22±9.27 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmanın yapıldığı fakültede kuruma ait örtük program resmi program ile uyumludur ve öğrencilerde istendik özellikler geliştirmektedir.