Dağıtım Kanallarında Alıcı – Satıcı İlişkileri


Creative Commons License

YILMAZ Y.

V.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010, pp.578-580

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.578-580
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Dağıtım, pazarlama karmasının en önemli elemanlarından biridir. Üretilen ürünlerin

müşteriye ulaştırılmasında dağıtım kanallarının rolü büyüktür. Literatürde

dağıtım kanalını oluşturan üyeler arasındaki alıcı-satıcı ilişkileri üzerine

yapılmış birçok çalışma vardır. Turizm sektöründe dağıtım kanallarındaki alıcısatıcı

ilişkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın önemi, Türkiye

turizm sektöründeki alıcı-satıcı ilişkilerini inceleyen ilk çalışma olmasıdır.

Bu çalışma, dağıtım kanallarındaki alıcı-satıcı ilişkilerinin belirleyicileri üzerine

odaklanmıştır. Çalışmada, alıcı-satıcı ilişkilerini inceleyen temel modeller

incelenmiş ve son yıllarda çalışmaların alıcı-satıcı ilişkilerinin belirleyicileri

üzerine yoğunlaştığı görülmüştür.

Tezin araştırma bölümünün amaçları şöyle özetlenmiştir:

? Dağıtım kanallarındaki alıcı-satıcı ilişkileri üzerinde literatürde en çok

incelenen belli başlı davranışsal belirleyicileri (zorlayıcı güç, zorlayıcı

olmayan güç, çatışma, memnuniyet, güven ve bağlılık) içeren Leonidou,

Doktora Tezleri 579

Talias ve Leonidou’nun (2008) modelini Antalya yöresi turizm sektöründe

test etmek,

? Bu modeldeki belirleyiciler olan zorlayıcı güç, zorlayıcı olmayan güç,

çatışma, memnuniyet, güven ve bağlılık için güvenilirlik ve geçerlilik

testlerini yapmak,

? Bu modeldeki belirleyicilerin birbirleriyle ilişkileriyle ilgili hipotezleri

test etmek,

? Bu hipotezlere ilave olarak literatürdeki bulgular ışığında zenginleştirilmiş

modeldeki yeni hipotezleri test etmek,

? Yine literatürden yola çıkarak bazı araştırmalarda memnuniyetin sonuç

olarak incelendiği araştırmaları temel alarak memnuniyetin sonuç

olarak test edildiği alternatif modeldeki ilişkileri içeren diğer hipotezleri

test etmek.

Araştırmayı en iyi temsil eden modeli tespit etmek için üç tip senaryo üzerinde

durulmuş ve en iyi model belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma Antalya yöresiyle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini

Antalya’daki A grubu seyahat acentalarının otel kontrat müdürleri oluşturmaktadır.

Uygulama alanının Antalya olmasının nedeni, Türkiye’ye en çok turistin

Antalya’ya gelmesidir. Kolayda örnekleme yoluyla Antalya’da acentaların yoğun

olarak bulunduğu caddelerde anket formları uygulanmıştır. Bu süreç sonunda

173 adet anket formu geri dönmüş ve bilgisayara işlenmiştir.

Çalışmanın araştırma kısmında literatürden yola çıkarak Türkiye turizm sektöründeki

seyahat acentası-otel ilişkilerinde üç senaryo üzerinde çalışılmıştır.

Senaryo 1, en çok incelenen yedi belirleyiciden çoğunu içeren Leonidou vd.’nin

(2008) modelidir. Senaryo 2, literatüre dayalı Leonidou vd.’nin (2008) zenginleştirilmiş

modelidir. Senaryo 3, Leonidou vd.’nin (2008) modelindeki belirleyicilerin

yer aldığı literatüre dayalı alternatif modeldir. Yapılan analizler sonucunda

Senaryo 1’in iyileştirmeye ihtiyacı olduğu, Senaryo 3’ün istenilen uyum endekslerini

kısmen yakaladığı ve Senaryo 2’nin en iyi model olduğu görülmüştür.

Çalışmada yer alan hipotezlerden zorlayıcı gücün çatışmayı pozitif ve memnuniyeti

negatif etkilediği, zorlayıcı olmayan gücün memnuniyeti pozitif etkilediği,

çatışmanın güveni negatif etkilediği, memnuniyetin güveni pozitif etkilediği,

güvenin bağlılığı pozitif etkilediği, çatışmanın memnuniyeti negatif etkilediği,

memnuniyetin bağlılığı pozitif etkilediği, zorlayıcı gücün güveni negatif etkilediği, bağlılığın memnuniyeti pozitif etkilediği ve güvenin memnuniyeti

pozitif etkilediği bulunmuştur. Diğer hipotezler reddedilmiştir.

Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında, çalışmanın bilimsel ve sektörel katkıları

ele alınmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.