Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlıbakımı BölümündeOkuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

CAN R., IŞIK M. T., ERENOĞLU R., TAMBAĞ H., HALİDİ G.

Türkiye Biyoetik Dergisi, vol.6, no.1, pp.13-25, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türkiye Biyoetik Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-25
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Determination of Attitudes of Vocational School of Health Services Elderly Care Department Students towards Elderly  

Introduction: With the rise of the elderly population and their health needs, the interest of medicine and  health professionals in elderly health has increased. In connection with this, the term elderly discrimination has been a topic of discussion in recent years. This study is designed to measure Vocational School of Health Services Elderly Care Department Students’ attitudues towards individuals 65 years of age and older.

Methods: The study sample is composed of 122 registered students who agreed to participate in the study at A University, B University and C University Vocational School of Health Services Elderly Care Departments.The data collection form is composed of 12 questions measuring social demographic characteristics of participants and UCLA Geriatric Attitude Scale. Numbers, percentages and standard deviation are used while
evaluating data.

Results: Majority of the participants, 76.2% were male, while 57.4% were 2nd year students. Aging was defined as an individual’s physical and mental decline by 38.46%. Elderly descrimination was defined as not prioritising, ostracising, and being biased against elderly by 22.68%. The three most selected statements in order in the UCLA Geriatric Attitude Scale were; “It is interesting listening to old people’s accounts of their
past experiences.”, “It is society’s responsibility to provide care for the elderly.” and “Most old people are pleasant to be with.”
Discussion and Conclusion: Most study participants have indicated that their education on geriatrics has been adequate. In addition, study participants’ score are moderate; therefore, their attitude towards elderly discrimination is moderate.
Keywords: Elderly discrimination, UCLA Geriatric Attitude Scale, Health services

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlıbakımı Bölümünde
Okuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Giriş ve Amaç: Yaşlı kişilerin genel nüfus içindeki oranının artışı ve diğer toplum kesimlerine göre daha fazla
sağlık hizmeti tüketme ihtiyacı duyması, hem tıbbın hem de sağlık profesyonellerinin onlara yönelik ilgisinin
artmasına neden olmuş ve dolayısıyla geriatri-gerontolojinin tıptaki ağırlığı artmıştır. Bu bağlamda sağlık
alanına özgü görece daha yeni bir kavram olan “yaşlı ayrımcılığı” gündeme gelmektedir. Bu çalışmanın çıkış
noktası da yaşlı bireye sağlık bakım hizmeti veren yaşlı bakımı öğrencilerinin 65 yaş ve üzeri bireylere karşı
tutumlarını belirlemektir.
Yöntem ve Gereçler: Araştırmanın örneklemini A Üniversitesi, B Üniversite ve C Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı bölümlerinde derslere devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul
eden 122 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama formunun ilk bölümünde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 12 soru yer almış, ikinci bölümünde ise UCLA Geriatrik Tutum Ölçeği (UCLA-GA) kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin değerlendirilmesinde sayı, yüzde,
ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların % 76,20’si erkek, % 57,40’ı ikinci sınıf öğrencisidir. Yaşlılığı katılımcıların
%38,46’sı bireyin fiziksel ve ruhsal olarak gerilemesi şeklinde tanımlamıştır. Yaşlı ayrımcılığını “yaşlıyı
önemsememek, dışlamak ve önyargılı olmaktır” şeklinde tanımlayanların oranı %22,68’dir. Araştırmaya
katılan öğrencilerin UCLA Geriatrik Tutum Ölçeği maddelerinden en fazla katılım gösterdikleri üç ifade
sırası ile; (1) “Yaşlı insanların geçmişten edindikleri deneyimleri dinlemek ilginçtir”,“Yaşlılarının bakımını
sağlamak toplumun sorumluluğudur.” ve “Yaşlı insanların çoğunluğu onlarla birlikte olunmasından memnun olurlar.” şeklindedir.
Tartışma ve Sonuç: Katılımcıların büyük çoğunluğu geriatri ile ilgili aldıkları eğitimin yeterli olduğunu
belirtmekte ve ölçekten aldıkları puan orta düzeyde olup yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutum orta dü-
zeydedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı ayrımcılığı, UCLA Geriatrik Tutum Ölçeği, Sağlık hizmeti.