BRICS-T Ekonomilerinin Makroekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi: Entropi Tabanlı WASPAS Yaklaşımı


Coşkun A. E.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.45, pp.1320-1340, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose: The aim of this study is to comparatively examine the macroeconomic performances of Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey (BRICS-T) countries, which continue to increase their share in world trade, between the years 2011-2020.
Method: In this study, in which the data for the years 2011-2020 are taken into account, the macroeconomic performance criteria are determined as GDP, GDP per capita, exports, growth rate, foreign direct investment, imports, inflation rate, and unemployment rate. Entropy and WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment) which are multi-criteria decision making applications were used. First, the weights of the criteria were calculated with the entropy method and the decision alternatives were listed by including the calculated weights in the WASPAS method.
Finding: Research finding show that China is absolutely superior to other countries' macroeconomic performances. After China, the success order of other countries is Brazil, Russia, India, Turkey and South Africa, respectively.
Originality: In this study, macroeconomic performances of BRICS-T countries were analyzed by using Entropy-WASPAS methods in an integrated manner. The literature review shows that the number of studies investigating the macroeconomic performances of the relevant countries is quite insufficient. It is aimed to increase the validity of the research results by keeping the scope wide in the macroeconomic performance criteria. In terms of criteria variety, it is among the most comprehensive studies published in this study area.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Dünya ticaretindeki payını her geçen yıl artırmaya devam eden Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye (BRICS-T) ülkelerinin 2011-2020 yılları arasındaki makroekonomik performanslarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Yöntem: Çalışmada makroekonomik performans kriterleri GSYİH, kişi başına düşen GSYİH, ihracat, büyüme oranı, doğrudan yabancı yatırım, ithalat, enflasyon oranı ve işsizlik oranı olarak belirlenmiştir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden Entropi ve WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment) kullanılmıştır. Entropi yöntemi ile öncelikle kriterlerin ağırlıkları hesaplanmış ve hesaplanan ağırlıklar WASPAS yöntemine dahil edilerek karar alternatifleri sıralanmıştır.

Bulgular: Araştırma bulguları Çin’in bu çalışmada ele alınan diğer ülkelerin makroekonomik performansları karşısında mutlak üstün olduğunu göstermektedir. Çin’den sonra diğer ülkelerin başarı sıralaması sırasıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika şeklinde olmuştur.

Özgünlük: Bu çalışmada BRICS-T ülkelerinin makroekonomik performansları, Entropi-WASPAS yöntemlerinin entegre biçimde kullanılmasıyla analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen yazın taraması, ilgili ülkelerin makroekonomik performanslarının araştırıldığı çalışma sayısının oldukça yetersiz olduğunu göstermiştir. Makroekonomik performans kriterlerinde kapsam geniş tutularak araştırma sonuçlarının geçerliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Kriter çeşitliliği yönüyle bu çalışma alanında yayınlanan en kapsamlı çalışmalar arasındadır.