A Qualitative Data Collection Technique: In-depth Interview


Creative Commons License

USLU F., DEMİR E.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.289-299, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The subject of this study is related to in-depth interview as a qualitative data collection technique. In-depth interview is a qualitative social data collection technique that can be applied in different varieties, including face-to-face, online, by phone and by mail. This method, which is preferred in qualitative studies, can be realized Decisively due to the social interaction and communication between the researcher and the interviewer. The purpose of the in-depth interview is to reveal the experiences, thoughts and perceptions of the interviewer, to uncover the unknown, to discover new things. In this study, it is aimed to conceptually analyze the in-depth interview technique, which is frequently used in qualitative study patterns and is one of the qualitative data collection techniques, and to provide descriptive information Decisively. Sociology, medicine, clinical studies, social studies, anthropology, criminology and psychology, and technique as the preferred method of many disciplines, such as data collection, detailed and multidimensional data can deliver. Due to the fact that there are not many and widespread studies on in-depth interview technique in the literature, it is thought that this study may make a scientific and academic contribution to the literature. In the study, descriptive analysis was made about what the concept of in-depth interview means, what are the types and characteristics of the interview, and what issues may need to be applied in the interview. Although in-depth interview is a data collection technique that can also be carried out with the internet environment and video camera systems due to epidemic diseases such as pandemic, it is thought that face-to-face and in the interviewer's natural habitat can give healthier results. For this reason, the researcher will be able to provide interviews in the interviewees' workplaces, homes and the social environment they live in, which may also provide an advantage in terms of observation. It can be said that the conceptually described in-depth interview is a functional and versatile data collection technique with its flexible structure and the possibilities it provides to the researcher. The interview method, which has disadvantages in terms of time and cost, is a data collection technique preferred by many disciplines. This technique, which is often preferred by the understanding and interpretive paradigm, can facilitate research from a sociological point of view.
Bu çalışmanın konusu nitel bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme ile ilgilidir. Derinlemesine görüşme, yüz yüze, internet ortamında, telefonla ve mail yoluyla olmak üzere farklı çeşitlerle uygulanabilen nitel sosyal bir veri toplama tekniğidir. Nitel çalışmalarda tercih edilen bu yöntem, araştırmacı ile görüşmeci arasındaki sosyal etkileşim ve iletişime bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Derinlemesine görüşmenin amacı, görüşmeci kişinin deneyimlerini, düşüncelerini ve algılarını ortaya çıkarabilmek, bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarabilmek yeni şeyler keşfedebilmektir. Bu çalışmada nitel çalışma desenlerinde sıklıkla kullanılan ve nitel veri toplama teknikleri arasında yer alan derinlemesine görüşme tekniğinin kavramsal olarak analiz edilmesi ve betimsel olarak bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. Sosyoloji, Tıp, Klinik çalışmaları, sosyal çalışmalar, Antropoloji, Kriminoloji ve Psikoloji gibi birçok disiplinin veri toplama tekniği olarak tercih ettiği bu yöntem, ayrıntılı ve çok boyutlu veri elde edilmesini sağlayabilmektedir. Literatürde derinlemesine görüşme tekniği ile ilgili çok fazla ve yaygın çalışmanın bulunmaması sebebiyle bu çalışmanın literatüre bilimsel ve akademik katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Çalışmada derinlemesine görüşme kavramının ne anlam ifade ettiği, görüşmenin çeşitleri ve özelliklerinin neler olduğu, görüşmede uygulanması gereken hususların neler olabileceğiyle ilgili betimsel analiz yapılmıştır. Derinlemesine görüşme, pandemi gibi salgın hastalıklar sebebiyle internet ortamı ve görüntülü kamera sistemleriyle de gerçekleştirilebilen bir veri toplama tekniği olmasına rağmen yüz yüze ve görüşmecinin doğal yaşam alanında yapılan görüşmenin daha sağlıklı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir. Bu sebeple araştırmacının görüşmecilerin işyerleri, evleri ve yaşadıkları sosyal çevrede görüşme sağlaması, gözlem yapma açısından da avantaj sağlayabilecektir. Kavramsal olarak betimlenen derinlemesine görüşmenin esnek yapısı, araştırmacıya sağlamış olduğu olanaklarıyla işlevsel ve çok yönlü bir veri toplama tekniği olduğu söylenebilir. Zaman ve maliyet yönünden dezavantajları bulunan görüşme yöntemi, birçok disiplinin tercih ettiği bir veri toplama tekniğidir. Anlamacı ve yorumlamacı paradigmanın sıklıkla tercih ettiği bu teknik, sosyolojik açıdan araştırmalara kolaylık sağlayabilmektedir.