AN INVESTIGATION ON NIETZSCHE’S CONCEPTION OF LAW


Creative Commons License

KOCAK S.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.359-378, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The history of law and legal philosophy cannot be separated from the history of philosophy. Much of everything that happens in in these three fields of history, occurred in relation to each other and affected deeply with one another. While law obtains its basic principles from legal philosophy, legal philosophy draws its concepts from philosophy. Therefore, prominent figures in the history of philosophy are of great importance and value for both law and legal philosophy. Although Nietzsche did not put forth systematic thoughts on law and legal philosophy, after careful consideration he is a valuable philosopher who can benefit to law and legal philosophy. Especially if the gravity of the situation in the face of the current legal and political crisis can be seen sufficiently; the definitions brought by an important thinker as Nietzsche, to the basic concepts of law, the concept genealogy he made in this field, and the possibility of contribution to legal philosophy and the law itself through what he said about these concepts is worth investigating. Nietzsche has repeatedly referred to legal concepts such as law, right, justice, crime, punishment, good and politics in his texts. He showed his interest in law by emphasizing his interest in the origin narratives of these concepts, their etymologies, how they were interpreted in different periods of history, how their meanings have kept changing over historical timeline and their history in general. If read carefully enough, Nietzsche has defined law and its basic concepts many times and determined the place of law in philosophy with a very original point of view, different from other philosophers. This study aims to reveal the philosopher’s conception of law from philosophical point of view and his thoughts about the basic concepts of law and legal philosophy. The necessity of processing what Nietzsche said on law and what can be said about law through his philosophical methods has made it possible for this study to be born.
Hukukun ve hukuk felsefesinin tarihi, felsefenin tarihinden bağımsız düşünülemez. Bu üç tarih alanında olan hemen her şey birbiri ile ilişkili olarak meydana gelmiş ve birbirini derinden etkilemiştir. Hukuk, temel ilkelerini hukuk felsefesinden alırken hukuk felsefesi de kavramlarını felsefeden devşirir. Dolayısıyla felsefe tarihinin önde gelen isimleri hem hukuk hem de hukuk felsefesi için büyük önem ve değer taşırlar. Nietzsche, her ne kadar hukuka ve hukuk felsefesine dair sistematik düşünceler ortaya koymamışsa da meseleye etraflıca bakıldığında hukuk ve hukuk felsefesi için kendisinden istifade edilebilecek değerli bir filozof olduğu görülmektedir. Bilhassa güncel hukuk ve siyaset krizi karşısında içine düşülen durumun vahameti karşısında Nietzsche gibi önemli bir düşünürün hukukun temel kavramlarına getirdiği tanımlar, bu alanda yaptığı kavram soykütükçülüğü ve bu kavramlar hakkında söyledikleri üzerinden hukuk felsefesine ve hukuka bir katkı sağlamanın imkânı da araştırmaya değerdir. Nietzsche, metinlerinde hukuk, hak, adalet, suç, ceza, iyi ve siyaset gibi hukuk bağlamlı kavramlara defalarca değinmiş; hukuka olan alakasını bu kavramların ortaya çıkış hikayelerine, kökenlerine, farklı tarihlerde nasıl yorumlandıklarına, anlamlarının zamanla nasıl değişip durduğuna ve genel olarak tarihlerine duyduğu ilgiyi vurgulayarak göstermiştir. Yeterince dikkatli okunursa Nietzsche, hukuku ve onun temel kavramlarını defalarca tanımlamış ve hukukun felsefedeki yerini, diğer filozoflardan ayrı bir biçimde, son derece özgün bir bakış açısı ile tespit etmiştir. Bu çalışma felsefi bir bakış açısı ile filozofun hukuk anlayışını aramakla birlikte onun hukukun ve hukuk felsefesinin temel kavramlarına bakışını ortaya çıkarma amacı da gütmektedir. Nietzsche’nin hukuk üzerine söylediklerinin ve onun felsefi yöntemleri aracılığı ile hukuk hakkında söylenebileceklerin hukuk felsefesi tarihine işlenmesinin gerekliliği, bu çalışmanın ortaya çıkmasını olanaklı kılmıştır.