Sanat Eğitiminde Yaratıcılık Alanı Olarak Heykel Sanatı Üzerine: Toplumsal Bellek


Uysal H.

Turansam. Turan Stratejik Araştırma Merkezi, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.8, no.32, pp.36-42, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

SANAT EĞİTİMİNDE YARATICILIK ALANI OLARAK HEYKEL SANATI ÜZERİNE: TOPLUMSAL BELLEK

Yrd. Doç. Hülya Uysal

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

hulyauysal@akdeniz.edu.tr

hulyabozbiyik@mynet.com

ÖZET

Eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olması gereken heykel sanatı ve eğitimi ne yazık ki gerektiği ilgi ve özeni görememektedir. Oysa heykel ve heykelciklerin fışkırdığı topraklarımız binlerce yıllık kültür ve sanat birikimine sahiptir. Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirebilecek olan yapı ise günümüz eğitim sistemidir. Sanat geçmişi olan fakat bir sanat geleceği olamayacak olan bir ülke konumundayız. Bu günü en iyi şekilde değerlendirebilmek ise geçmişe ve geleceğe bağlıdır.

Sanat, insanın var olma nedenidir. Sanat ile insan arasında yüzyıllardır süren bir diyalog vardır ve her ikisi de birbirini tamamlar niteliktedirler.  Eğitim ise bilimsel bir kavramdır ve çok daha sonra, yani insanın evrimsel olarak gelişimi ve bu gelişimin getirdiği bir sonuç olan düşünce, düşünce yapıları ve düşünce sistemlerinin yaratılması ile başlamıştır. 

Sanat bir toplumun belleğidir. Her toplum kendisinin yarattığı kültür ve sanat yapısı ile vardır. Her toplumun bir sanat anlayışı ve sanat politikası olmasının gerekliliğinin yanı sıra sanatın evrensel bir değer olduğu da göz ardı edilmemelidir.  Bu nedenle sanat, sanat eğitimi, heykel sanatı ve heykel eğitimi üzerine bireye ve bunun sonucu olarak topluma kazandırdıkları ve kazandırabilecekleri üzerinde durularak konu ile ilgili sonuç ve önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Yaratıcılık, Sanat Eğitimi, Heykel, Heykel Eğitimi, Toplum, Bellek.

  

ON CREATIVITY IN ART EDUCATION AREA AS ART

OF SCULPTURE: SOCIAL MEMORY

Assist. Prof. Hülya Uysal

Akdeniz University Faculty of Fine Arts

hulyauysal@akdeniz.edu.tr

hulyabozbiyik@mynet.com

ABSTRACT

In the education system the areas of sculpture art education is not at a spot it should be and the attenion towards it should be more. In our land for thousands of years the there have been outbursts of sculture withinour culture and arts. This accumulation can evaluate the structure in the best way is nowdays education system.  We are in such a state that we have a art past but no future. Today is the best way to assess depends on the past and the future.  

Art is the reason of existence. There has been a dialogue between art and human nature for  centuries, and they both complement each other. Education is a scientific concept and much later, so the evolutionary development of the human mind and as a result brought by this development, thoughts and writings began with the creation of thought.      

Art is the memory of a society. Every community has with the art and culture that it created itself. Each society’xxs understanding of art and art policy as well as the necessity of art is a universal value that should not be ignored. For this reason art, and art education,  sculpture art and sculpture education on the subject of individuals and consequently as a result of collecting and winning the event will be focused on the results and suggestions will be given.

Key words: Art, Creativity, Art Education, Sculpture, Sculpture Education, Society, Memory