İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları RotasyonUygulamasına İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

KAYIKÇI K., YÖRÜK T., ÖZDEMİR İ.

İlköğretim Online, vol.14, no.1, pp.200-215, 2015 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.17051/io.2015.34141
  • Journal Name: İlköğretim Online
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.200-215
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

City and County Education Managers’ Opinions on Implementation of Rotation

ABSTRACT. The purpose of this study is to determine the opinions of city and county education leaders on the implementation of rotation that will be applied to them by the National Ministry of Education in terms of the benefits and disadvantages for both individuals and institutions. The data were obtained through interviews with education managers who work for Provincial National Education Directorate in Antalya and subject to rotation. Collected data were analysed by using content analysis. Although rotation brings dynamism for individuals and gives opportunity to have new information, it has some disadvantages like emergence of broken families and having difficulties with the new environment. Moreover, while rotation supresses the institutional blindness, adaptation of staff with each other and with new environment takes considerable amount of time. According to the managers, rotation should take place but it should not be done according to the existing provision. Key Words: Rotation, Education Managers, Benefits, Disadvantages

İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşleri

ÖZ. Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçe eğitim yöneticilerine yapılması planlanan rotasyon uygulamasının bireysel ve kurumsal yararları ile olumsuzlukları hakkında rotasyona tabi tutulan yöneticilerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma verileri Antalya ili ve ilçelerinde asaleten görev yapmakta olan ve rotasyona tabi tutulması planlanan yöneticilerden görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler her üç araştırmacı tarafından önce birlikte, daha sonra ayrı ayrı kodlanmış ve temalar ortaya çıkarılmıştır. Rotasyon uygulamasının bireye dinamizm getirmesi, yeni bilgilere sahip olunması gibi bireysel yararlarının yanında parçalanmış ailelerin ortaya çıkması, yeni çevre edinilmesi güçlüğü gibi bireylere sağlayacağı olumsuzluklar yöneticiler tarafından belirtilmiştir. Ayrıca yöneticiler, uygulama ile kurumsal körlüğün önüne geçilebileceği görüşünü ortaya koyarken, değişen kadroların birbirleri ve çevre ile uyumunun zaman alacağı görüşünü savunmuşlardır. Yöneticilere göre rotasyon uygulaması olmalıdır ancak mevcut hükümler çerçevesinde yapılmamalıdır. Anahtar Kelimeler: Rotasyon, Eğitim Yöneticileri, Yararlar, Olumsuzluklar