Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi


Yörük T., Akar N., Erdoğan H.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.431-449, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öğrenme yönetim sistemi kullanımlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Bu kapsamda, araştırmaya bir kamu üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıf müfredatlarında zorunlu ders olarak yer alan ve öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla sunulan İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerini en az bir dönem almış olan 211 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri, yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan yol analizi sonucunda, ders içeriği kalitesi ve kullanıcı arayüz tasarımı boyutlarının; algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ve algılanan keyif boyutları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin bulunduğu saptanmıştır. Araştırmada önerilen genişletilmiş teknoloji kabul modeli kendi boyutları içinde değerlendirildiğinde ise algılanan keyif boyutunun, kullanma niyeti boyutunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.