Juvenil İdiopatik Artrit Tanısı ile İzlenen Çocuk Hastalarda Bioaktif D Vitamini Düzeyi ve DVBP Polimorfizmlerinin Hastalalık Aktivitesi ve Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi


Avcı A., Çomak E., Akman S., Koyun M., Özdem S., Özen Küçükçetin İ., ...More

Türk Pediatri Kurumu 2020 Güncelleme Toplantıları 2020 Buluşması, İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 2020, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Juvenil İdyopatik Artrit Tanısı ile İzlenen Çocuk Hastalarda Bioaktif D Vitamini Düzeyi ve DVBP Polimorfizimlerinin Hastalık Aktivitesi ve Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Ali Avcı, Elif Çomak, Sema Akman, Mustafa Koyun, Sebahat Özdem, İkbal Özen Küçükçetin, Adil Boz Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı, Antalya Deneyim ve hedefler: Bu çalışmada Juvenil İdiopatik Artrit (JIA) tanılı çocuklarda total D vitamini, serbest D vitamini ve bioaktif D vitamini düzeylerinin belirlenmesi ve hastalık aktivitesi ve kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metotlar: Araştırmaya JIA tanılı 89 çocuk hasta ve 40 sağlıklı çocuk dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubunda total, serbest ve bioaktif D vitamini, kalsiyum, fosfor, alkelen fosfataz, albümin, D vitamini bağlayıcı protein (DVBP) düzeyleri incelendi. DVBP geni, kodlama bölgesindeki yaygın iki nükleotid değişikliği (rs4588 ve rs7041) için genotiplendirilerek GC varyantı açısından değerlendirildi. Hasta grubunda kemik mineral yoğunluğu lineer absorbsiyon yöntemi [dual enerji X ray absorbtiometry (DEXA)] ile hastalık aktivitesi ise “Çocukluk Artriti Aktivite Ölçütü [Juvenil Arthritis Disease Activity Score (JADAS)] ile değerlendirildi. Sonuçlar: Araştırma grubunda yer alan 89 çocuk hastanın 50’si kız (%562), yaş ortalaması 11,76±3,51 (5-18) yıl, JADAS skoru 8 (0- 40) idi. Hasta ve kontrol grupları arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından farklılık yoktu. JIA tanılı çocuklarda kontrol grubuna göre bioaktif D vitamini düzeyi [16.48 nmol/L (4.26-58.49), 23.89 nmol/L ((7.76-40.31), sırasıyla] ve serbest D vitamini düzeyi [40.61 pmol/L (9.59-156), 60.17 pmol/L (18.28-100.94) sırasıyla] anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001). Kemik mineral dansitesi düşük bulunan (lumbal veya femoral z skoru>-2.5) 21 hasta ile diğerlerinin yaş, cinsiyet, izlem süresi, JIA alt grubu, JADAS skoru, total, serbest ve bioaktif D vitamini düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı (tüm p>0.05). Ancak kemik mineral dansitesi düşük olan hastalarda serbest/total D vitamini oranı anlamlı olarak düşük saptandı (p=0.048). Serbest ve bioaktif D vitamini düzeyleri ile DVBP düzeyi ve DVBP genetik varyantları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (tüm p>0.05). Kararlar: Elde edilen bulgular JIA tanılı çocuklarda D vitamini metabolizması ve etkilerinin değerlendirilmesinde serbest ve bioaktif D vitamini düzeylerinin saptanmasının faydalı olabileceğini düşündürmektedir. GC genotiplendirmesinin bioaktif D vitamini düzeyini belirlerken önemli ölçüde etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: juvenil idiopatik artrit, bioaktif D vitamini, D vitamin