The Effect of Trust, Commitment, Knowledge Acquisition, and Dissemination on Relationship Satisfaction: Research into the Turkish Yacht Manufacturing Sector


Creative Commons License

Tufan C., Uğurlu Ö. Y.

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.65, pp.351-374, 2022 (ESCI)

Abstract

In this research, the authors have investigated the relationship between trust and commitment, two of the essential elements of relational capital, along with knowledge acquisition and dissemination, as the basis for the organizational learning process and relationship satisfaction. For this purpose, the authors sent a questionnaire by mail to the managers (Technical Manager, Project Manager, Production Manager, and Shipyard Manager) associated with the corporate activities of the 66 members of the “Turkish Shipbuilders’ Association.” A total of 262 responses were obtained from the questionnaires. To test the research hypotheses, the authors applied structural equation modeling to the variables. Ultimately, the analysis supported all of the research hypotheses. Consequently, the authors observed that mutual trust between corporate partners positively affects the commitment to cooperation. The study concluded that the trust between the partners and the commitment to cooperation positively affect the organizational learning process. Moreover, knowledge acquisition from partners positively impacts disseminating this knowledge within the organization. Furthermore, the dissemination of knowledge within the organization positively affects collaborative relationship satisfaction.

Bu araştırmada iş birliği içinde bulunan işletmelerin geliştirdikleri ilişkisel sermayenin en önemli unsurlarından olan güven ve bağlılık değişkenleri, örgütsel öğrenme süreci boyutlarından bilgi edinimi ve yayılımı ile iş birliği memnuniyeti arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Araştırmanın kapsamını Türkiye yat imalat sektöründe faaliyette bulunan, yerli ve yabancı ortakları ile iş birliği içinde olan işletmeler oluşturmaktadır. Bu amaçla Türkiye’ de Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ne (GİSBİR) üye 66 firmanın iş birliği faaliyetleri ile ilişkili yöneticilerine (teknik müdür, proje müdürü, üretim müdürü ve tersane müdürü) mail yolu ile anket gönderilmiştir. Gönderilen anketlerden 262 adet geri dönüş elde edilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla değişkenlere yapısal eşitlik modellemesi uygulanmış ve analiz sonucunda tüm araştırma hipotezleri desteklenmiştir. Sonuç olarak iş birliği tarafları arasında karşılıklı güvenin iş birliğine olan bağlılık üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmüştür. İş birliği tarafları arasındaki güven ile iş birliğine olan bağlılığın örgütsel öğrenme süreci üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, örgütsel öğrenme süreci içerisinde ortaklardan bilgi ediniminin örgüt içerisindeki bu bilginin yayılımı üzerinde; bilginin örgüt içinde yayılımının da işbirlikçi ilişki memnuniyeti üzerine olumlu bir etki gösterdiği saptanmıştır.