BİLGİ YÖNETİM YETENEĞİ VE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ GELİŞTİRME YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

TUFAN C., YAŞAR UĞURLU Ö.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today's knowledge-based economies strongly focus on R & D, creating a high economic value through knowledge management and innovation and exhibiting a vibrant entrepreneurial culture. Knowledge management can be defined as the extent to which the organization achieves its objectives. This is primarily done to motivate people to use their capacities and self-abilities in an easy way and to mobilize their attitude towards entrepreneurship. One of the known advantages of free zones is to create a suitable ground for the entry of new technologies into their countries. In this context, this study aims of knowledge management capabilities in companies operating in free zones in Turkey to investigate the effects on the ability to develop entrepreneurial strategy. Innovative-entrepreneur engaged in patent and R & D studies operating in 18 free zones in Turkey, an e-mail survey was sent to 311 companies and it has been returned from 206 companies. Data obtained by questionnaire analyzed using with LISREL 8.8. Software. As a result of the analyzes, it has been found that knowledge management capability in organizations has a positive effect on the entrepreneurial strategy making capability. This is the first study investigating the impact of knowledge management capabilities on entrepreneurial strategy making capability.

Günümüzün bilgi tabanlı ekonomileri güçlü bir şekilde Ar&Ge’ye odaklanarak, bilgi yönetimi ve inovasyon yoluyla yüksek ekonomik bir değer yaratıp canlı bir girişimci kültür sergilemektedir. Bilgi yönetimi, bilgi faktörünü üretken kılarak örgütün hedeflerine ulaşma derecesi olarak tanımlanabilir. Bu, öncelikle insanları kapasitelerini ve öz yeteneklerini kolay bir şekilde kullanmaya motive ederek ve girişimciliğe karşı tutumlarını harekete geçirmek için yapılır. Serbest bölgelerin bilinen avantajlarından biri de bulundukları ülkelere yeni teknolojilerin girişine imkan sağlayacak uygun zemin yaratmaktır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Türkiye’deki serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerde bilgi yönetim yeteneğinin girişimcilik stratejisi geliştirme yeteneği üzerindeki etkisini araştırmaktır. Türkiye’deki mevcut ve faal durumda olan 18 serbest bölgedeki üretim alanında faaliyet gösterip patent ve Ar-Ge çalışması yapan inovatif-girişimci 311 işletmeye eposta yoluyla anket gönderilmiş olup, 206 işletmeden geri dönüş olmuştur. Anket yolu ile elde edilen veri, LISREL 8.8. programı ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, organizasyonlarda bilgi yönetim yeteneğinin girişimcilik stratejisini geliştirme yeteneği üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, bilgi yönetim yeteneğinin girişimcilik stratejisi geliştirme yeteneği (GSGY) üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmadır.