Estimating Seismic Hazard Parameters of Bucak (Burdur) and Its Surroundings via Instrumental Earthquake Catalog Data


Creative Commons License

Uçar F.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.25, no.Özel Sayı, pp.57-72, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Seismic hazard analyses form the basis of studies to predict future earthquakes and to reduce the possible destructive effects of them. Study comprises Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Afyon, Uşak, Muğla, and boundaries are Kütahya, Manisa, Aydın, Konya, Agean Sea and Mediterreanean Sea. According to the New Turkey Earthquake Regions Map, PGA values of the identified seismic zones in the study area are over 0.2 g and averagely 0.32 g. The study area is bordered by a circle with a radius of 220 km centered in Bucak (Burdur). Area is divided into five seismic zones according to the intensity of earthquakes and seismotectonic structure of the zones. The magnitude recurrence parameters are analyzed based on the Gutenberg-Richter relation. The recurrence parameters a and b vary in the range of 2.92 – 4.12, and 0.86 – 0.99 respectively. The probability of occurrence of an earthquake with magnitude greater 5.5 for the study area is average 83.79% in future 50 years and 17.18% in future 100 years with magnitude greater 7.0. Besides seismic hazard analyses, it is important to consider local rock/soil conditions of the field in the site selection process of engineering structures in this region, where the earthquake hazard is high.

Keywords: Earthquake catalogue, hazard, seismic parameters, seismicity, Southwestern Turkey

Sismik tehlike analizleri, gelecekteki depremleri tahmin etmek ve depremlerin olası yıkıcı etkilerinin azaltılabilmesi için yapılan çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Afyon, Uşak, Muğla illerini içermekte ve çalışma sınırları Kütahya ve Manisa, Aydın ve Ege Denizi, Konya ve Akdeniz ile belirlenmektedir. Yeni Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre çalışma için belirlenen deprem bölgelerinin PGA değerleri 0,2 g'nin üzerinde olup ortalama 0,32 g'dir. Çalışma alanı Bucak (Burdur) merkezli 220 km yarıçaplı bir daire ile sınırlanmıştır. Çalışma alanı depremlerin yoğunluğuna ve bölgelerin sismotektonik yapısına göre beş sismik bölgeye ayrılmıştır. Büyüklük tekrarlama parametreleri Gutenberg-Richter ilişkisine dayalı olarak analiz edilmiştir. Tekrarlama parametreleri olan a ve b sırasıyla 2,92 – 4,12 ve 0,86 – 0,99 aralığında değişmektedir. Çalışma alanı için büyüklüğü 5.5'ten fazla olan bir depremin gelecek 50 yılda olma olasılığı ortalama %83,79 olarak ve büyüklüğü 7.0'dan fazla olan bir depremin gelecek 100 yılda olma olasılığı ise ortalama %17,18 olarak tespit edilmiştir. Deprem tehlikesinin yüksek olduğu görülen bu bölgede, mühendislik yapılarının yer seçimi sürecinde sismik tehlike analizlerinin yanı sıra yerel zemin koşullarının da (kaya / toprak) dikkate alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Deprem kataloğu, depremsellik, tehlike, sismik parametreler, Güneybatı Türkiye