Socialization via Sport- Process of Re-socialization Score


Kaplan Y., Çetinkaya G.

International Journal of Science Culture and Sport, no.2, pp.120-125, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Socialization is a process that a part of a specific culture and a specific member of society. 
The aim of this study is to discuss how sport effects to socialization of children and young, 
and re-socialization of adults.The study is a descriptive, theoretical and conceptive study. 
According to some studies that sport is an obtained gain in socialization process. Sport, 
especially team sports learned to children and young that how to behave in social group and 
how to control their behaviors. According a study, young people who after the start of 
sportive activities, its seen that “they evaluate their leisure time more beneficially” (98.6%), 
“they understand the importance of team working” (95.8%), “they are aware of their 
responsibility” (97.2%) and “they gain planning study habit” (94,4%). In addition to sport 
effected socialization that “understanding the importance of division of labor and solidarity” 
(93%), “be aware and be more careful of social rules” (92.3%), and “be tolerant of others idea 
and beliefs” (88.7%) (Bulgu&Akcan, 2003;157-159). If the sportive activities be on children 
and young life, it’s an important and effective communication tools. Sport, improves social 
relationship and decrease social distance. Sport requires feel empathy with someone and 
improves the empathy habit. Sport contributes the children and young for self-expression to 
be truer and better. Sport is an effective tool for to be important and meaningful part of group. 
Sport contributes the children and young for become integrated with a group. Also sport 
playing important role for reinforcement to solidarity and to gain the habit of obey the rules. 
Sport makes a major contribute socialization and re-socialization of children and young. 
Accordingly these results, sport has to play active role in social life and instructional 
program.
 
Toplumsallaşma, bireyin, belirli bir toplumun üyesi, belirli bir kültürün parçası olma 
sürecidir. Bu çalışmada, sporun, çocuk ve gençlerin toplumsallaşma; toplumsallaşma süreci 
kesintiye uğramış yetişkinlerin yeniden toplumsallaşma sürecine katkılarının tartışılması 
amaçlanmıştır. Bu çalışma, amacı açısından, tanımlayıcı / betimleyici, kapsadığı zaman 
açısından dönemsel, kullanılan teknik açısından da literatüre dayalı bir kuramsal / kavramsal 
tartışmadır. Araştırmalar, sporun, toplumsallaşma sürecinde elde edilen kazanımlardan biri 
olduğunu göstermektedir. Spor, özellikle takım sporları, çocuk ve gençlere, bir grup içinde 
nasıl davranacaklarını, davranışlarını ve heyecanlarını nasıl denetleyeceklerini öğretir. Bir 
araştırmaya göre, gençlerin spora başladıktan sonra; serbest zamanlarını yararlı biçimde 
değerlendirdikleri (% 98.6), takım çalışmasının önemini kavradıkları (% 97.2), 
sorumluluklarının bilincine vardıkları (% 95.8), planlı ve ölçülü çalışma alışkanlığı 
kazandıkları (%94.4) görülmektedir. Ayrıca, sporun, işbölümü, paylaşma ve dayanışmanın 
önemini kavrama (% 93), kurallara karşı daha dikkatli ve duyarlı olma (% 92.3), başkalarının 
fikir ve inançlarına karşı daha hoşgörülü olma (% 88.7) açısından da toplumsallaşmada etkisi 
olduğu görülmektedir. (Bulgu ve Akcan, 2003: 157-159). Spor, çocuk ve gençlerin yaşamında 
düzenli, sürekli ve bilimsel yer alıyorsa, yakın ve etkili ilişki kurma olanağı sağlayan, önemli 
bir iletişim aracıdır. Spor, toplumsal ilişkileri geliştirir; sosyal mesafeleri kısaltır. Hem empati 
yapmayı gerektirir; hem de empati alışkanlığını geliştirir. Çocuk ve gençlerin kendilerini, 
daha doğru ve daha iyi ifade edebilmelerine katkı yapar. Spor, bir grubun önemli ve anlamlı 
bir parçası olma sürecinde, etkili bir araçtır. Çocuk ve gençlerin, toplumsal bir grup içinde var 
olmalarına ve bu grup ile bütünleşmelerine katkı yapar. Grup içi dayanışma duygularını 
pekiştirici bir rol oynar. Kurallara, kararlara uyma alışkanlığı kazandırır. Spor, çocuk ve 
gençlerin toplumsallaşmalarına; toplumsallaşma süreci kesintiye uğramış yetişkinlerin 
yeniden toplumsallaşmalarına önemli katkılar yapar, rehabilite eder. Bu katkıları da göz 
önünde bulundurularak, spora, sosyal yaşamda ve eğitim programlarında daha geniş ve etkin 
yer verilmelidir.