THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING CULTURE, KNOWLEDGE MANAGEMENT, HUMAN CAPITAL AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN LOGISTICS SECTOR


Creative Commons License

Tufan C., Uğurlu Ö. Y.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , no.31, pp.672-708, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between learning culture, knowledge management, human capital and organizational effectiveness in logistics service providers. This study is based on competence-based theory. In this study, it is aimed to show how to carry out the knowledge management activities which are used to provide organizational effectiveness in the dynamic logistics and supply chain management environment and to control human capital by the help of learning culture. In this context, a questionnaire was conducted to the blue-collar employees of 25 enterprises in freight transportation and logistics sector, which was listed in the ‘‘Turkey's Top 500 Service Exporters Survey ‘’ in 2016’by Turkish Export Assembly. The data obtained from 180 questionnaires were analyzed by using structural equation modeling. The findings of the study indicate that learning culture has a significant positive effect on knowledge management, human capital and organizational effectiveness. In addition, the effect of knowledge management on human cap

Öz

Bu araştırmanın amacı, lojistik hizmet sağlayıcılarındaki öğrenme kültürü, bilgi yönetimi, insan sermayesi ve örgütsel etkililik arasındaki ilişkileri incelemektir. Yetenek tabanlı teoriye dayanan bu çalışma ile öğrenme kültürüne sahip dinamik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ortamında örgütsel etkililiği sağlamada ve insan sermayesini kontrol etmede kullanılan bilgi yönetim faaliyetlerinin nasıl başarılı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu bağlamda, araştırmada, TİM (Türkiye İhracat Meclisi)’ nin ‘‘2016 Yılı Türkiye’nin İlk 500 Hizmet İhracatçısı Araştırması’’nda sıralanan Yük Taşımacılığı ve Lojistik sektöründeki toplam 25 işletmenin mavi yakalı çalışanlarına anket uygulanmıştır. 180 adet anketten elde edilen veriler, yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrenme kültürünün bilgi yönetimi, insan sermayesi ve örgütsel etkililik ile anlamlı bir pozitif ilişkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bilgi yönetiminin insan sermayesi ve örgütsel etkililik üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.