War News in Turkish Press: A Study on Sözcü and Posta Newspapers


Creative Commons License

Okyay Z., Yeşilyurt A.

4th CULTURAL INFORMATICS, COMMUNICATION & MEDIA STUDIES CONFERENCE , Aydın, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.17-18

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17-18
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract War has been going on with human beings since primitive times. However, it is possible to say that the war has changed with the developent processes that civilizations have gone through.

War can have both social, economic, politic, environmental causes and effects. Examples of the causes and effects of war are the immigration of societies from the geography they live in, the sustainability and fair sharing of resources, and the deterioration of the world economy.

Developments in mass media have made it easy to convey the war to the world public opinion.

In this context, the domain of the concept of "embedded journalism" has emerged in the 21st century.

The problem of this research is the question of how and by whom the war discourses in the war news in the Turkish press are voiced and how the press organization conveys these news to its readers. The population of the research is the Turkish press and the sample is the Sözcü and Posta newspapers. The limitation of the study consists of the war news published in the Turkish press during the period between 31 July 2017 and 31 October 2017, which is one of the most important periods of the 2010s.

Keywords War, Embeded Journalism, Turkish press, War news

Savaş ilkel çağlardan beri insanoğluyla iç içe süregelmiştir. Ancak medeniyetlerin içinden geçtiği gelişim süreçleriyle birlikte savaşın da boyut değiştirdiğini söylemek mümkündür.

Savaşın özellikle hem toplumsal, ekonomik, siyasi, çevresel nedenleri hem de etkileri olabilmektedir. Savaşın neden ve etkilerine toplumların yaşadıkları coğrafyadan göç etmeleri, kaynakların sürdürülebilirliği ile adil paylaşımı ve dünya ekonomisinin bozulması örnek olarak verilebilir. Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler savaşın dünya kamuoyuna aktarılması hususunda kolaylıklar sağlamıştır. Bu bağlamda 21. yüzyılda “iliştirilmiş gazetecilik (embedded journalism)” kavramının etki alanı da ortaya çıkmıştır.

Türk basınındaki savaş haberlerinde yer alan savaş söylemlerinin nasıl ve kimler tarafından dile getirildiği ile basın kuruluşunun bu haberleri nasıl okuyucularına aktardığı gibi sorular bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni Türk basını, örneklemi ise Sözcü ve Posta gazeteleridir. Araştırmanın sınırlılığı özellikle 2010’lu yılların en önemli dönemlerinden biri olan 31 Temmuz 2017-31 Ekim 2017 arasındaki süreçte Türk basınında çıkan savaş haberlerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler Savaş, İliştirilmiş Gazetecilik, Türk Basını, Savaş haberleri