Müzik gelişimi ve öğrenmede sosyo-kültürel bağlam


Creative Commons License

ÖZMENTEŞ G., Adızel F.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.422-436, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.422-436
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Many findings show that musical development begins in the antenatal period and continues
throughout life. This proves that music learning's nature cannot be limited to school experience.
Musical learning occurs in both formal and informal environments. It spreads throughout the entire
lives of human beings and can be observed in both personal space and public space. It is a practical
behavior that is continuous and accumulative. The aim of this study is to analyze and describe the
primary stages of the lifelong process of learning music. Study findings show that musical practices in
this lifelong process can be summarized in three primary stages. The first stage is musical perception
and cognitive development, which begins in the antenatal period and continues until the early years of
adolescence. In this stage, individuals have their first experiences of music and develop initial
cognitive structures for it. The second stage is the development of a musical identity. It begins in
adolescence and continues in adulthood. In this stage, musical identities are not stable, and they alter
depending on a variety of factors. The third stage is late adulthood or old age when music has the
function of a therapy and a tool for healthy living. Each period transfer its unique structure to the next
stage, which makes it possible to perform learn music for an entire lifetime.

Müziksel gelişimin doğum öncesinde başladığı ve yaşam boyu devam ettiğine ilişkin bulgular müzik
öğrenmenin okul deneyimleri ile sınırlandırılamayacak doğasını göstermektedir. Formal ve informal
çevrede yaşanan müziksel gelişim ve öğrenme süreci; insan yaşamının tümüne yayılan, bireysel
alandan kamusal alana dek geniş bir düzlemde gözlemlenebilen, sürekli, birikimli bir davranış
pratiğidir. Çalışmanın amacı; yaşamboyu öğrenme sürecinde müziğin geçirdiği başlıca evreleri
incelemek ve tanımlamaktır. Bulgular, yaşamboyu öğrenme sürecinde müzik pratiklerinin başlıca üç
evrede özetlenebileceğini göstermektedir. İlki; doğumöncesi başlayan ve ergenliğin ilk yıllarına dek
devam eden müziksel algılama/müzik bilişsel gelişim evresidir. Bu evrede müzikle ilgili ilk şemalar ve
deneyimler yapılandırılır. İkinci evre, ergenlikle başlayan ve yetişkinlikte süren müziksel kimlik
geliştirme evresidir. Bu evrede müziksel kimlikler durağan olmayıp çeşitli etkenlere göre değişim
gösterebilmektedir. Üçüncü evre ise geç yetişkinlik-yaşlılık dönemini kapsayan ve müziğin bir
terapi/sağlıklı yaşam aracı olarak işlev gördüğü evredir. Her evrenin kendine özgü yapısı bir sonraki
evreye aktarılmakta ve bunun sonucunda müziksel gelişim/öğrenme pratikleri yaşamboyu devam
edebilmektedir.