Effects of Long-Term Pulsed Electromagnetic Field Exposure on Apoptosis in Neuroblastoma Cell Line


Gökçek-Saraç Ç., Çetin E., Karakurt S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.18, no.2, pp.88-98, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) is a low-frequency electromagnetic field that has gained popularity in clinical research in recent years for its potential therapeutic benefits. Unlike studies evaluating the effects of PEMF exposure combined with chemotherapeutic drugs at different frequencies, intensities, wavelengths and durations on apoptosis in various cancer cells, including brain cancer cells, in the study, the possible effects of long-term (48 hours) PEMF exposure at constant frequency and intensity (50 Hz, 1 mT) on the apoptosis mechanism in human neuroblastoma cells have been investigated by different techniques. Cells group is divided into three experimental groups as control, SK-N-SH cell group without PEMF exposure, and SK-N-SH cell group exposed to PEMF for 48 hours. Alamar blue, flow cytometry, qRT-PCR and Western-Blotting techniques were utilized to measure cell viability, apoptosis, mRNA level and protein expression of the caspase-8. It has been shown that long-term PEMF exposure significantly reduces cell viability in human neuroblastoma cells, inducing the cells to a significant amount of early apoptosis, and this mechanism may be explained by the increased mRNA and protein expression level of the caspase-8.
Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) düşük frekanslı elektromanyetik alan olup son yıllarda klinik araştırmalarda tedavi amaçlı uygulanmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Farklı frekans, yoğunluk, dalga boyu ve sürelerde kematerapötik ilaçlarla birlikte uygulanan PEMF maruziyetinin beyin kanseri hücreleri dahil çeşitli kanser hücrelerinde apoptoz üzerine etkilerini değerlendiren çalışmalardan farklı olarak çalışmada sabit frekans ve yoğunlukta (50 Hz, 1 mT) uzun süre (48 saat) PEMF maruziyetinin SK-N-SH insan nöroblastoma hücresinde apoptoz mekanizmasına olası etkileri farklı tekniklerle araştırılmıştır. Hücreler kontrol grubu, PEMF maruziyetinin olmadığı SK-N-SH hücre grubu, ve PEMF’ye 48 saat maruz bırakılan SK-N-SH hücre grubu olmak üzere üçe ayrılmıştır. Hücre canlılığı, apoptoz tayini, kaspaz-8 mRNA düzeyi ve kaspaz-8 protein ekspresyonu sırasıyla alamar mavisi, akış sitometri, qRT-PCR ve Western-Blot teknikleriyle belirlenmiştir. Uzun süreli PEMF maruziyetinin insan nöroblastoma hücresinde hücre canlılığını belirgin şekilde azaltıp hücreleri daha fazla erken apoptoza uğratarak hücreleri apoptoza sürüklediği ve bu mekanizmanın kaspaz-8 mRNA düzeyinde ve protein ekspresyon seviyesinde artışla ilişkili olabileceği gösterilmiştir.