Gölgeleme (Shadowing) Eğitiminin İngilizce Konuşma Ve Sesletim Becerisine Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması


Kafes H.

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2023
  • End Date: November 2024

Project Abstract

Bu proje, İngilizce sesletimde (telaffuzda) kullanılan ve gölgeleme (shadowing) olarak ifade edilen, konuşmacının sözlerini vurgu, tonlama, ve ses perdesindeki iniş çıkışları ile konuşmacının jest ve mimiklerini de dikkate alarak birebir tekrar etme olarak tanımlanan gölgeleme tekniği eğitiminin İngilizce öğretmen adaylarının sözcük, sözcük grubu ve tümce bağlamında açık ve net üretim yapmasına (intelligibility), içerik/mesaj olarak anlaşılabilir olmasına (understandability), aksanlı olup olmamasına (accentedness), ve akıcılığına (fluency) olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Katılımcılarının uygun örneklem yolu ile deney ve kontrol grubuna ayrılacak olan bu çalışmanın başında katılımcılara bir gölgeleme testi ve bir doğaçlama konuşma testi ön-test olarak verilecektir. Aynı testler çalışmanın ortasında ve sonunda (son test) olarak gölgeleme eğitiminin etkisini ölçmek için tekrar verilecektir. Ayrıca, çalışmanın sonunda her iki gruba uygulama ile ilgili görüşlerini almak için 15 ifadeden oluşan bir Likert ölçeği verilecektir. Testlerden elde edilen veriler ANOVA testi ile değerlendirilecektir.