Köprülü Kanyon Milli Parkı Fauna Envanter Çalışması T C Çevre ve orman Bakanlığı GEF II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi


Aslan A., Erdoğan A. (Executive), Şirin D., Öz M., Yavuz M., Tunç M. R., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2003 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: March 2003
  • End Date: May 2004

Project Abstract

Köprülü Kanyon Milli Parkı‟nın Fauna elemanları olan memeli, kuĢ, sürüngen, amfibi, balık ve böceklerin kapsamlı bir envanterinin hazırlanması Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Buna göre her bir fauna grubuna özel metedoloji kullanılarak yıl boyunca milli parkı temsil eden örnekleme istasyonlarındaki faunal gruplarına ait türlerin yayılıĢı, habitat tercihi, gözlemdiği tarihler, populasyon dalgalanmaları belirlenerek öne çıkan alan ve hedef türler saptanarak ortaya konmuĢtur. Ayrıca hedef türlerin ileriki yıllarda da izlenmesine yönelik yöntemleri belirtilmiĢ, eğitim amaçlı olarak geliĢtirilecek olan ekolojik yorum merkezi için faunal gruplara ait preperasyonu yapılan örnekler ile broĢür, el kitabı afiĢ gibi basılı metaryeller için kaynak oluĢuracak canlılara ait fotoğraflar özellikleri ile birlikte verilmiĢtir.