Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Meşşâî Felsefe Geleneğinde Metodik İlkeler ve Değeri

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi (Açık Erişim Dergi), vol.6, no.1, pp.27-45, 2021 (National Refreed University Journal)

Din-Tefekkür İlişkisi

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.54, no.4, pp.87-106, 2018 (Other Refereed National Journals)

İbn Rüşd Düşüncesinde Tanrı'nın Bilgisi

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.48, no.3, pp.51-60, 2012 (Other Refereed National Journals)

Din-Felsefe İlişkisi Bağlamında Dinin Günümüz Türkiye'sinde Yorumlanması Sorunu

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.26, pp.17-31, 2011 (National Refreed University Journal)

İbn Sina'ya Göre İbadetlerde Sürekliliğin Hikmeti

Bizim Sesimiz, (Kastamonu Müftülüğü Aylık Dergi), no.38, pp.19, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Mevlânâ'nın Dîvân-ı Kebîr Adlı Eserinde Ölüm Fenomeni

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.69-76, 2006 (National Refreed University Journal)

Aynî'nin Muallim-i Sânî Fârâbî Adlı Eserinin Sadeleştirilmesi Üzerine Bazı Tenkit ve Değerlendirmeler

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.17, pp.129-140, 2006 (National Refreed University Journal)

Kindî'nin Metot Anlayışı

Tabula Rasa, no.14, pp.21-31, 2005 (Other Refereed National Journals)

İbn Haldûn'a Göre Asabiyet-Devlet İlişkisi

Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları, no.14, pp.1-16, 2005 (Other Refereed National Journals)

Klâsik Dönem Osmanlı Bilginlerinin Felsefeye Karşı Tutumu

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.14, pp.1-23, 2005 (National Refreed University Journal)

XIX. Yüzyıl Osmanlı Aydınının Avrupa ile Entegrasyon Kriterleri -Ahmet Cevdet Paşa Örneği-

SOBE (Sosyal Bilimler Evi), no.1, pp.15-20, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Mâtürîdî'de Allah-Âlem İlişkisi Adlı Kitap Üzerine

S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.199-202, 2005 (National Refreed University Journal)

İbn Sina Okulu ve İslâm Düşüncesindeki Etkisi

Tabula Rasa, no.11, pp.167-181, 2004 (Other Refereed National Journals)

Behmenyâr'a Göre Zorunlu Varlık

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.1-26, 2004 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Düşünce Yapısı (XVII. Yüzyıla Kadar)

Yeni Türkiye, no.46, pp.93-104, 2002 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihçiliğimize Getirdiği Yeniliklerin Felsefî Tahlili

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.9, pp.11-20, 2002 (National Refreed University Journal)

Ebu'l-Berekât el Bağdadî"nin Zaman Teorisi

Dinî Araştırmalar Dergisi, no.10, pp.161-186, 2001 (Other Refereed National Journals)

Hz. Peygamber'in Tebliğde Karşılaştığı Problemlere Analitik Bir Yaklaşım

DİYANET İLMİ DERGİ, no.37, pp.87-96, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Gazzalî'nin Sudûr Teorisini Eleştirisi

İslami Araştırmalar, no.13, pp.400-409, 2000 (Other Refereed National Journals)

Ahmed Cevdet Paşa'ya Göre Devlet

Yeni Türkiye, vol.3, no.33, pp.211-216, 2000 (Other Refereed National Journals)

Farabî'de Varlık-Akıl İlişkisi

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.6, pp.101-110, 2000 (National Refreed University Journal)

Fârâbî'de Akıl ve Aklın Önemi

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.5, pp.65-80, 2000 (National Refreed University Journal)

İslâm Düşüncesinin Duraklama Sürecine Girmesinin Sebepleri

SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.4, pp.101-116, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahmed Cevdet Paşa'nın Felsefî Görüşleri

Uluslararası Cevdet Paşa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 30 October 2021, pp.93-106

Farabî Ontolojisinde Tanrı'nın Niteliklerine İlişkin Yaklaşımların Türk-İslâm Düşüncesindeki Etkileri

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Turkey, vol.1, pp.467

İbn Rüşd'e Göre Hz.Peygamber'in Nübüvvetinin İspatı

IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, pp.69

Mevlânâ'da Tanrı-Yaratma İlişkisi

Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, vol.1, pp.95

Sinan b. Sâbit'in Mükemmel İnsan Tasavvuru

I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, vol.1, pp.397

Hz.Peygamberin Bilgi Kaynakları

III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, pp.47

İbn Kemal'in Tehâfüt Geleneğindeki Yeri ve Önemi

Aydın Sayılı'nın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslar Arası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığında Bilim ve Felsefe Sempozyumu (Dört Öge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları), Kastamonu, Turkey, no.5, pp.115

Türk-Arap Ortak Kültürel Değerlerinin Felsefî Düşünce Boyutu ve Dinî Algıdaki Etkisi

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Jordan, vol.1, pp.252

Hz.Peygamber'de Aklın Değeri

II. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, pp.65

Mevlânâ Düşüncesinde Ruh Tasavvuru

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, vol.1, pp.83

İbn Rüşd'ün Tanrı'nın Niteliklerine Dair Görüşleri

Doğu Batı İlişkisinin Entellektüel Boyutu İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek Sempozyumu, Sivas, Turkey, vol.1, pp.295

Kâtip Çelebi'de Bilgi ve Yöntem

Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 March 2015, pp.87-101

Fârâbî'nin Siyaset Felsefesinde Ahlâkın Yeri ve Önemi

Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyum, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 November 2014, pp.251-264

Gazzalî Düşüncesinde Tanrı Tasavvuru

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 12 - 14 May 2011, pp.95-106

Kâtip Çelebi'nin Devlet Görüşü ve Osmanlı Türk Düşüncesindeki Etkileri,

Vefatının 350. Yılında Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2007, pp.93-105

Books & Book Chapters

Ortaçağ İslam Felsefesi

in: Felsefe Tarihi, Nejdet Durak, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.243-282, 2019

Mütefekkir Kimliğiyle Ahmet Cevdet Paşa

in: Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.517-542, 2018

İsmail Fennî Ertuğrul (1855-1946)

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Kemal Sözen-Ali Kürşat Turgut-Sabri Yılmaz, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.37-60, 2017

Felsefenin İslâm Dünyasına Girişi ve İslâm Felsefesinin Gelişimi

in: İslam Felsefesi, İ. Erdoğan-E. Demirpolat, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.12-40, 2017

Ahmet Cevdet Paşa'nın Düşünce Yapısı

in: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, Osmanlı'da Felsefe ve Aklî Düşünce, Bayram Ali Çetinkaya-Ahmet Hamdi Furat, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1089-1126, 2015

Ahmet Cevdet Paşa

in: İslâm Felsefesi Tarihi II, Çetinkaya, B.A., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.447-478, 2012

Levkerî'de Tanrı Tasavvuru

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007

İbn Kemal'de Metafizik

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2001

Ahmet Cevdet Paşa'nın Felsefî Düşüncesi

M.Ü., İfav Yayınları, İstanbul, 1998