Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Din-Tefekkür İlişkisi

DİYANET İLMİ DERGİ , vol.54, no.4, pp.87-106, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Rüşd Düşüncesinde Tanrı'nın Bilgisi

DİYANET İLMİ DERGİ , vol.48, no.3, pp.51-60, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Kindî'nin Metot Anlayışı

Tabula Rasa , no.14, pp.21-31, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İbn Sina Okulu ve İslâm Düşüncesindeki Etkisi

Tabula Rasa , no.11, pp.167-181, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Gazzalî'nin Sudûr Teorisini Eleştirisi

İslami Araştırmalar , no.13, pp.400-409, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Ahmed Cevdet Paşa'ya Göre Devlet

Yeni Türkiye , vol.3, no.33, pp.211-216, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahmed Cevdet Paşa'nın Felsefî Görüşleri

Uluslararası Cevdet Paşa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 30 October 2021, pp.93-106

Farabî Ontolojisinde Tanrı'nın Niteliklerine İlişkin Yaklaşımların Türk-İslâm Düşüncesindeki Etkileri

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Turkey, vol.1, pp.467

İbn Rüşd'e Göre Hz.Peygamber'in Nübüvvetinin İspatı

IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, pp.69

Mevlânâ'da Tanrı-Yaratma İlişkisi

Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, vol.1, pp.95

Sinan b. Sâbit'in Mükemmel İnsan Tasavvuru

I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, vol.1, pp.397

Hz.Peygamberin Bilgi Kaynakları

III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, pp.47

İbn Kemal'in Tehâfüt Geleneğindeki Yeri ve Önemi

Aydın Sayılı'nın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslar Arası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığında Bilim ve Felsefe Sempozyumu (Dört Öge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları), Kastamonu, Turkey, no.5, pp.115

Türk-Arap Ortak Kültürel Değerlerinin Felsefî Düşünce Boyutu ve Dinî Algıdaki Etkisi

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Jordan, vol.1, pp.252

Hz.Peygamber'de Aklın Değeri

II. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, pp.65

Mevlânâ Düşüncesinde Ruh Tasavvuru

Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, vol.1, pp.83

İbn Rüşd'ün Tanrı'nın Niteliklerine Dair Görüşleri

Doğu Batı İlişkisinin Entellektüel Boyutu İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek Sempozyumu, Sivas, Turkey, vol.1, pp.295

Kâtip Çelebi'de Bilgi ve Yöntem

Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 March 2015, pp.87-101

Fârâbî'nin Siyaset Felsefesinde Ahlâkın Yeri ve Önemi

Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyum, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 November 2014, pp.251-264

Gazzalî Düşüncesinde Tanrı Tasavvuru

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 12 - 14 May 2011, pp.95-106

Kâtip Çelebi'nin Devlet Görüşü ve Osmanlı Türk Düşüncesindeki Etkileri,

Vefatının 350. Yılında Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2007, pp.93-105

Books & Book Chapters

İslam Felsefesinin Kaynakları ve Dönemleri

in: İslam Felsefesinde Temel Problemler, Ahmet Çapku,Fatma Zehra Pattabanoğlu, Editor, Kayıhan Yayınları, İstanbul, pp.61-88, 2023

Ahmed Cevdet Paşa (1823-1895)

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze İslam Düşünürleri I, Kemal Sözen,Sabri Yılmaz,Ali Kürşat Turgut, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.31-61, 2022

İsmail Fennî Ertuğrul

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze İslam Düşünürleri I, Kemal Sözen,Sabri Yılmaz,Ali Kürşat Turgut, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.163-181, 2022

Ebü'l-Abbas Levkerî

in: İslam Düşünce Atlası 3, İ. Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1170-1171, 2022

Ahmed Cevdet Paşa

in: İslam Düşünce Atlası 6, İ. Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.2134-2136, 2022

Kemalpaşazâde'nin Hayatı ve Osmanlı Düşüncesindeki Yeri

in: Kemalpaşazâde'nin Felsefe, Edebiyat ve Dinî İlimlerdeki Yeri, Murat Demirkol, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.9-31, 2022

İbn Kemal ve Osmanlı Düşüncesindeki Etkisi

in: Kemalpaşazâde, Felsefe-Din Edebiyat Araştırmaları I, M. Demirkol,İ. Canikli,B. Sever Kıyak, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.13-31, 2022

Fârâbî'nin Felsefe Öğreniminde Dikkate Aldığı İlkeler

in: Medine'den Medeniyete Fârâbî, Yaşar Aydınlı,M. Fatih Birgül, Editor, Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.29-52, 2021

Ortaçağ İslam Felsefesi

in: Felsefe Tarihi, Nejdet Durak, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.243-282, 2019

Mütefekkir Kimliğiyle Ahmet Cevdet Paşa

in: Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.517-542, 2018

İsmail Fennî Ertuğrul (1855-1946)

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Kemal Sözen-Ali Kürşat Turgut-Sabri Yılmaz, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.37-60, 2017

Felsefenin İslâm Dünyasına Girişi ve İslâm Felsefesinin Gelişimi

in: İslam Felsefesi, İ. Erdoğan-E. Demirpolat, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.12-40, 2017

Ahmet Cevdet Paşa'nın Düşünce Yapısı

in: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, Osmanlı'da Felsefe ve Aklî Düşünce, Bayram Ali Çetinkaya-Ahmet Hamdi Furat, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1089-1126, 2015

Ahmet Cevdet Paşa

in: İslâm Felsefesi Tarihi II, Çetinkaya, B.A., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.447-478, 2012

Levkerî'de Tanrı Tasavvuru

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007

İbn Kemal'de Metafizik

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2001

Ahmet Cevdet Paşa'nın Felsefî Düşüncesi

M.Ü., İfav Yayınları, İstanbul, 1998

Metrics

Publication

60

Project

2

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals