A Profile of pre-service and in-service EFL teacher’s self-efficacy beliefs


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, İngiliz Dili Eğitimi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Habibe Dolgun

Supervisor: MUSTAFA CANER

Abstract:

Bu çalışma Antalya ilindeki hizmet öncesi İngilizce öğretmenleri ile hizmetiçi İngilizce öğretmenlerinin öğretimsel stratejiler bakımından özyeterlilik algı düzeylerini ölçmeyi ve öğretimsel stratejiler açısından iki örneklem grubu arasındaki bağlantıları ve bu benzerliklerin veya farkların öğretmenlerin demografik özelliklerine göre değerlendirilip analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Akdeniz Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan son sınıf hizmet öncesi öğretmenlere ve Antalya ili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan İngilizce öğretmenlerine anket uygulanmıştır. Sonuçlara ve anketten elde edilen bulgulara göre hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ve hizmetiçi İngilizce öğretmenlerinin özyeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgular karşılaştırıldığında ise özyeterlilik düzeyleri bakımından iki örneklem grubunda da anlamlı farklılıklara sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Bunun yanında, uygulanan ankete ait alt kategorilerin sonuçları göstermiştir ki her iki örneklem grubunda da sınıf yönetimi özyeterlilik seviyeleri açısından anlamlı bir fark görülmemektedir. Öte yandan, öğrenci katılımına yönelik özyeterlilik seviyelerinde hizmet öncesi öğretmenler lehine göze çarpan bir farklılık görülmüştür. Hizmetiçi İngilizce öğretmenlerinde ise öğretimsel stratejilerin kullanımı yönünde olumlu bir eğilim bulunmuştur. Sonuç olarak, İngilizce öğretmenlerinin özyeterlilik algılarındaki eğilimler tanımlanmıştır.