Hüzün Turizmi Katılımcılarının Kişilik Özellikleri, Motivasyonları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Adnan ÖZTÜRK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MELTEM CABER

Abstract:

Hüzün turizmi katılımcılarının kişilik yapıları, motivasyonları ve memnuniyetleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesini amaçlayan bu çalışma kapsamında 2015 yılında Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden kişilere anket uygulanmıştır. Değerlendirilmeye alınan toplam 342 anket neticesinde ziyaretçilerin kişilik yapısı, motivasyon ve memnuniyetleri arasındaki korelasyona ve etki düzeyine bakılmıştır. Yapılan analizlere göre kişilik yapısı ile motivasyon ve memnuniyet arasında düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Motivasyon ve memnuniyet arasında ise orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Kişilik yapısının, memnuniyet üzerinde düşük düzeyde (%7) etkisi bulunmuştur. Aynı şekilde motivasyonun memnuniyet üzerinde düşük düzeyde (%29,2) etkisi tespit edilmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hüzün turizminin teorik çerçevesine, hüzün turizmi türlerine, hüzün turizmi ile ilgili ulusal ve uluslararası alan yazını taramasına ve dünya ve Türkiye'den önemli hüzün turizmi destinasyonları örneklerine yer verilmiştir. İkinci bölümde motivasyon ve motivasyon teorilerine, kişilik ve temel kişilik teorilerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırmanın amacı, önemi, yöntemi, evreni, örneklemi, analizleri ve analizler sonucu elde edilen bulgular yer almaktadır.