Risk sermayesi yatırımları ile makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Güneş Aygüneş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HAKAN ER

Abstract:

Çalışmanın amacı bir ülkedeki risk sermayesi yatırımlarının seviyesini etkileyen makroekonomik faktörleri belirlemektir. Tezin ilk bölümünde risk sermayesi konusu özetlenmektedir. Daha sonraki bölümde literatür taraması yer almaktadır. Taramada risk sermayesi ile ilgili Türkiye üzerinde yapılan çalışmalara ağırlık verilmiş ve henüz Türkiye verisi kullanılarak uygulanmamış araştırma konuları belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama sonuçları Türkiye ve gelişmekte olan ülke makroekonomik verileri kullanılarak risk sermayesi yatırım seviyesini belirlenmeye çalışan bir bilimsel çalışmanın finans literatürüne katkı sağlayacağını göstermiştir. Bu çerçevede, risk sermayesi yatırımlarının seviyesinin bağımlı değişken olarak kabul edildiği bir regresyon modeli ile bir ülkede risk sermayesi yatırımlarının gelişmişlik düzeyini belirleyen bir logit modeli geliştirilmiştir. 2000 ile 2012 yılları arası örneklem dönemi olarak kabul edilmiş ve gelişmiş ve gelişmekte olan 18 ülkenin makroekonomik verileri derlenmiştir. Çalışmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir: İlk modele göre Risk sermayesi yatırımlarının seviyesini belirleyen değişkenler GSYİH, piyasa kapitalizasyonu ve işlem hacmi değişkenleridir, diğer değişkenler anlamlı değildirler. İkinci modele göre ise ve risk sermayesi sektörünün gelişmişlik düzeyini belirleyen değişkenler GSYİH, GSYİH büyüme, enflasyon oranı, piyasa kapitalizasyonu ve işlem hacmi değişkenleridir. Sonuçlar risk sermayesi sektörünün istikrarlı ekonomik büyüme sağlayabilen, güçlü sermaye piyasaları olan ülkelerde risk sermayesi yatırımlarının daha gelişmiş olduğunu göstermektedir.