Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Turistlerin Destinasyon İmaj Algısı ve Genel Memnuniyeti Üzerine Etkisi (Alman Turistlere Yönelik Antalya Şehir Turunda Bir Uygulama)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Caner ÜNAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MELTEM CABER

Abstract:

Hızla büyüyen turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için birbirleriyle rekabet içinde olan destinasyonları farklı kılan ve öne çıkaran özellikler destinasyon imajı ve turistlere eşlik ederek, bilgilendirme yapan profesyonel turist rehberleridir. Profesyonel turist rehberlerinin gerek bilgi birikimleri ile destinasyonun çekiciliklerini ve kültürünü yorumlama gücü, gerekse iletişim ve hizmet becerileri turistlerin seyahat deneyimleri üzerinde oldukça etkilidir. Bu çalışma, Antalya destinasyonuna gelen Alman turistlerin algıladıkları destinasyon imajı, profesyonel turist rehberlerinin mesleki yeterlilikleri ve tatil deneyimine yönelik genel memnuniyetleri hakkındaki genel değerlendirmelerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, profesyonel turist rehberlerinin mesleki yeterliliklerinin, Antalya şehrine gelen Alman turistlerin destinasyon imajı ve genel memnuniyetine yönelik algıları üzerindeki etkisinin ortaya konabilmesidir. Araştırmadan elde edilen bulguların, imaj-memnuniyet-rehber yeterliliği değişkenleri arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesine katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Bu amaçla literatürdeki kuramsal ve ampirik çalışmalardan yararlanılarak, on bir adet araştırma hipotezi geliştirilmiş ve test edilmiştir. Destinasyon imaj yapısı; bilişsel, duygusal ve genel imaj olmak üzere üç bileşene sahip olarak kavramsallaştırılmıştır. Antalya destinasyonunu 10 Mayıs ile 10 Eylül 2014 tarihleri arasında ziyaret eden 307 Alman turiste uygulanan anketler aracılığıyla elde edilen veriler t-Testi, ANOVA, faktör ve regresyon analizinden yararlanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları profesyonel turist rehberlerinin mesleki yeterlilikleri, algılanan destinasyon imajı ve genel memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.