Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı : Alanya’da Faaliyette Bulunan Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, İşletme, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Yusuf Emre Karakaş

Supervisor: Yusuf Yılmaz

Abstract:

Dış kaynak kullanımı (DKK) bir işletmenin başka bir işletme için mal veya hizmet sağlamasını ifade etmektedir. DKK kavramı literatüre girdiği günden bu yana, bir yönetim stratejisi olarak dikkatleri üzerine çeken bir kavramdır. Küreselleşme ve beraberinde getirdiği küresel rekabet işletmelerin müşteri beklentilerini karşılamak için temel faaliyetlerine odaklanmaları gereksinimini doğurmuştur. İşletmeler, temel faaliyetlerinin dışında kalan işleri ise dış tedarikçilerden sağlamak suretiyle hem kaliteyi artırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi hedeflemişlerdir.Bu çalışmada; birçok sektörde uygulanmakta olan DKK'nın Alanya Bölgesi'nde bulunan otel işletmelerindeki uygulamalarına ilişkin durumun ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda çalışma üç bölüm halinde ele alınmıştır. Birinci bölümde; kavramsal çerçevede DKK ele alınmıştır. DKK'nın tanımı, türleri, tarihsel gelişimi, yararları, sakıncaları ve DKK ile ilgili diğer kavramlara yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde, otel işletmeleri ve otel işletmelerinde DKK konuları gerekli literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Üçüncü bölüm olan uygulama kısmında ise, Alanya'daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde yapılan araştırmanın yöntemi, evreni, örneklemi, hipotezleri gibi bilgiler verilmiştir. Ayrıca katılımcılara uygulanan anketler bir takım istatistiki analizlere tabi tutularak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin sonucunda, katılımcıların satın alma, ana mutfak, satış-pazarlama ve personel seçimi ile ilgili faaliyetleri diğer faaliyetlere göre daha önemli buldukları ve dışarıdan tedarik edilmemesi gerektiğini düşündükleri sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra, yöneticilerin DKK'yı önemli bulduklarını, işletmelerin birçoğunun DKK'yı uyguladıkları gözlemlenmiştir. DKK'dan faydalanmayanlar ise gerekçe olarak çoğunlukla, piyasadaki tedarikçilerin yeterli kalitede hizmet vermemesini göstermişlerdir.