Kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları : Otel çalışanları ve turistler üzerine bir çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Gamze Yorulmazer

Supervisor: NURŞAH ŞENGÜL

Abstract:

Bu çalışmanın temel amacı, Antalya bölgesinde turizm sektöründe hizmet veren konaklama işletmeleri içerisinde çalışanların ve turistlerin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulamalarına yönelik algılarını ortaya çıkarmak ve söz konusu uygulamaların turistlerin tatil tercihleri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise yeterli düzeyde araştırılmamış olan turizm alanındaki KSS konusu ile ilgili literatüre kuramsal ve ampirik olarak özgün bir çalışma ile katkı sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili alan yazın taraması yapılarak konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan yararlanılmış ve birincil veri elde etmek amacıyla Antalya bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personele ve otelleri ziyarete gelen turistlere anket uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini sektörü temsilen 2015 yılında Antalya bölgesinde yıl boyunca faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerindeki 550 otel çalışanı ve bu otelleri ziyaret eden 450 turist oluşturmaktadır. Evren içerisindeki örneklemi belirlemek için kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Elde edilen veriler sosyal bilimler için geliştirilmiş paket program yardımıyla analiz edilmiş; frekans, yüzdeler, aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. Araştırmanın değişkenlerine ait çıkarımsal istatistik için t-testi, varyans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır Değerlendirmeye alınan anketlerden elde edilen sonuçlara göre; turizm sektöründeki işletmelerde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin personel tarafından olumlu algılandığını ancak, turistler tarafından pek olumlu algılanmadığı görülmektedir. Sosyal sorumluluk departmanına sahip olan ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine daha fazla bütçe ayıran işletmelerdeki çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılarının, diğer işletmelerdeki çalışanlara göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, üst düzey yöneticilerin sosyal sorumluluk algısının alt kademe çalışanlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Turistlerin sosyal sorumluluk konusundaki bilinç düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu ve oteli değerlendirirken yüksek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiği, dolayısıyla turistlerin sosyal sorumluluk konusunda faaliyet gösteren otelleri daha sık tercih ettiği söylenilebilir