Üniversite öğrencilerinin psikososyal gelişim düzeyinin üniversiteye uyumla ilişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Educational Sciences, Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Student: GÜLNUR SÜLEK ŞANLI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): DEMET EROL

Abstract:

Bu araştırmanın genel amacı, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin psikososyal gelişim düzeylerini incelemek ve psikososyal gelişim düzeylerinin üniversiteye uyumunu yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırma, 2012 yılında Akdeniz Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinin birinci ve ikinci öğretiminde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfı öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya 263 kız öğrenci ve 159 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 422 kişi katılmıştır. Araştırmanın verileri ''Erikson 'un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği (EPGDÖ)'' ile ''Üniversite Yaşamı Ölçeği (ÜYO)'' kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde cinsiyete göre farklılıkları incelemek için t - Testi, sınıflara göre uyumda farklılık olup olmadığını test etmek için ANOVA uygulanmıştır. Sınıflar arasındaki farklılığın kaynağını belirlemek için ise Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin psikososyal gelişim dönemlerinin üniversiteye uyumlarını yordayıp yordamadığı regresyon analizi ile belirlenmiştir. Bu araştırmada anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguları sınıf düzeyine göre değerlendirdiğimizde uyum düzeyi en yüksek olan sınıfın birinci sınıf, uyum düzeyi en düşük olan sınıfın ise dördüncü sınıf olduğu görülmektedir. Ayrıca bu araştırmada; üniversite öğrencilerinin psikososyal gelişim düzeyi toplam puanlarının üniversite ortamına uyum düzeyini, duygusal uyumunu, kişisel uyumunu ve akademik uyumunu yordadığı bulunmuştur.