Sosyal medyanın turizm işletmeleri açısından önemi : Antalya’da bir Delphi tekniği uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Fatma Çisem Şengül

Supervisor: MELTEM CABER

Abstract:

Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler yoğun rekabetin yaşandığı turizm sektörünü de oldukça etkilemiştir. Otel işletmeleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ve havayolları da yaşanan bu gelişmelerden etkilenmiş olup, karlılıklarını arttırmak ve rekabet avantajı elde edebilmek için sosyal medya pazarlamasından yararlanmaya başlamışlardır. Araştırma, Antalya'da faaliyet gösteren bazı otel işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin üst ve orta düzey yöneticilerine, turizmle ilgili hükümet yetkililerine ve akademisyenlere yönelik yapılmıştır. Bu nedenle örneklem olarak turizm sektöründe önde gelen 10 tane üst ve orta düzey yöneticiye, 1 hükümet yetkilisine ve 3 akademisyene Delfi tekniği kapsamında üç turdan oluşan anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler sosyal bilimler için kullanılan bir teknik olan Delfi tekniği ile analiz edilmiştir. Yapılan bu araştırmanın amacı; Antalya'da önde gelen üst ve orta düzey yöneticilerinin, hükümet yetkililerinin ve akademisyenlerin turizm sektöründe sosyal medya kullanımı konusuna bakış açılarını ölçmek, sosyal medya pazarlamasının avantaj ve dezavantajları hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma üç bölüm halinde tasarlanmıştır. Birinci bölümde bilgi iletişim teknolojilerine, Web 2.0 kavramına, elektronik pazarlama ve elektronik pazarlamanın turizm sektöründe kullanımına değinilmiştir. İkinci bölümde sosyal medya kavramına, sosyal medyanın turizm sektöründe kullanımına ve sosyal medya pazarlamasını uygulayan işletmelere ilişkin örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise sosyal medya pazarlamasının turizm sektöründeki avantajları ve dezavantajları konusundaki uzman görüşleri değerlendirilerek araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Bu bölümde turizm sektöründe gittikçe önemi artan sosyal medyanın, turizm işletmeleri açısından önemine değinilmiş ve yöneticiler tarafından pazarlama amaçlı nasıl değerlendirilmesi gerektiğine de ışık tutulmuştur. Çalışmanın sınırlılığı Antalya ilindeki yöneticiler, hükümet yetkilileri ve akademisyenler ile gerçekleştirilmiş olmasıdır.