İskemi-reperfüzyon uygulanan sıçan midesinde angiotensin II’nin iNOS ve COX-2 ekspresyonuna etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Health Sciences , Fizyoloji, Turkey

Approval Date: 2007

Student: Burcu Gemici

Supervisor: VECİHE NİMET UYSAL

Abstract:

Renin-anjiyotensin sistemi (RAS), vasküler homeostazisin düzenlenmesinde en önemli düzenleyici sistemdir. RAS'ın en önemli etkiye sahip üyesi olan Anjiyotensin II (Ang II)'nin, kardiyovasküler ve renal hastalıklarda aktif rol oynayan bir büyüme faktörü olup, son yıllarda yapılan deneysel çalışmalarla inflamatuar cevabın oluşumunda kilit rolü olduğu gösterilmiştir. Deneysel iskemi-reperfüzyon (I/R) modeli, iskemi ve reperfüzyon sürelerine bağlı olarak uygulandığı dokuda inflamatuar cevap oluşumunu tetikleyen bir modeldir. İskemi-reperfüzyona maruz kalan mide dokusunda inflamatuar cevabın oluşumu ile ilişkili enzimler olan iNOS, COX?2 ekspresyonunda Anjiyotensin II'nin rolünü açıklığa kavuşturmak amacıyla yapılan çalışmamızda, kontrol, I/R ve I/R + blokür grupları oluşturulmuştur. I/R gruplarına 30 dakika iskemi ve iskemiyi takiben 24 saat reperfüzyon uygulanmıştır. Blokür gruplarına ise I/R uygulamasından önce 5 gün, günde 2 defa AT1 reseptör blokürü; Candesartan (1 mg/kg/gün), AT2 reseptör blokürü; PD123319 (3 mg/kg/gün) veya ACE inhibitörü; Captopril (20 mg/kg/gün ) uygulanmış, takiben I/R yapılmıştır. Deneklerden alınan mide dokusunda, miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, PGE2 ve NOx (nitrit+nitrat) miktarları, iNOS ve COX-2 ekspresyonları tesbit edilmiş, plazmada Ang II düzeyi ölçülmüştür. 30 dakika iskemi ve 24 saat reperfüzyon periyodunun ardından artmış olan MPO aktivitesi, candesartan kullanımı ile baskılanmıştır. I/R grubunda PGE2 miktarı azalmış, COX-2 ekspresyonu değişmemiştir. Candesartan ve PD123319 verilen I/R gruplarında ise COX-2 ekspresyonunda artış tespit edilmiştir. I/R'a bağlı olarak NOx miktarında değişiklik olmamasına karşın, iNOS ekspresyonunda gözlenen artış, candesartan ile baskılanmıştır. Deney gruplarının hiçbirinde, plazma Ang II düzeyinde değişiklik tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; Anjiyotensin II AT1 reseptörü üzerinden etki ederek, I/R'a bağlı iNOS ekspresyonundaki artıştan sorumlu olabilir